Ajuts, subvencions i finançament

Els ajuts i subvencions que apareixen en aquest apartat són de caràcter informatiu, la responsabilitat de les dades i la tramitació són de les institucions que les concedeixen. Per més informació contecteu-les directament.

Les empreses i emprenedors es poden acollir a diferents ajuts, subvencions i bonificacions en les quotes del RETA, per la contractació de determinats perfils de treballadors o per l’aprofitament de les tecnologies 4.0, entre d’altres.

Aquí trobaràs tota la informació dels ajuts, subvencions, finançament i serveis que ofereix l’Ajuntament de Molins de Rei i les diverses administracions i organismes públics adreçades a empreses i emprenedors.

Noves convocatòries europees – SME Instrument

Publicada el 29 de setembre de 2019

L’SME Instrument és un programa de la Comissió Europea que ofereix subvencions a fons perdut a les pimes amb projectes innovadors de gran impacte i amb un alt potencial de creixement internacional. L’SME Instrument compta amb un pressupost de 3.000 M€ per al període 2014-2020, repartit en convocatòries periòdiques que s’obren cada 3 mesos aproximadament. A diferència de la majoria de convocatòries de l’Horitzó 2020 (el programa marc en el qual s’emmarca l’SME Instrument), l’SME Instrument permet a les pimes presentar els seus propis projectes i fer-ho de manera individual, sense necessitat de formar consorci. La Comissió Europea planteja dues fases (...).

+ Ampliar informació


Bases reguladores dels Ajuts del Programa de Cupons a la Internacionalització

Publicada el 29 de setembre de 2019

Els Cupons a la Internacionalització són ajuts que les empreses podeu sol·licitar a ACCIÓ i destinar-los a posar en marxa projectes d’iniciació a l’exportació. Beneficiaris Aquest programa d’ajuts està dirigit a empreses que encara no exportin o que exportin fins a un màxim del 15% de la seva facturació, és a dir, empreses amb poca experiència exportadora o que encara no han exportat mai. El termini per poder sol·licitar l’ajut finalitza el proper 30 de desembre de 2015, o fins a l’exhauriment de la dotació pressupostària del Programa.

+ Ampliar informació


Línia d’ajuts en forma de garantia per al finançament de projectes de reactivació industrial

Publicada el 29 de setembre de 2019

Concessió d’ajuts en forma de garantia per al finançament de projectes de reactivació industrial, subjecte a les bases publicades a l’Ordre EMO/217/2015, de 8 de juliol. Poden ser beneficiàries les empreses amb seu social o seu operativa a Catalunya que, de forma preferent, compleixin tres dels sis criteris següents: a) Les empreses que comptin amb una estructura de recursos propis no inferior al 40% en el seu darrer balanç tancat, o en el moment de la formalització de l’operació, i sense comptar el préstec objecte de la línia de reactivació industrial. b) Les empreses amb un centre de producció de menys de (...).

+ Ampliar informació


Bases reguladores d’ajuts en forma de garantia de préstecs participatius per a empreses joves i innovadores sorgides de la recerca (MERCAT)

Publicada el 29 de setembre de 2019

Podran ser beneficiàries d’aquesta línia d’ajuts les empreses joves i innovadores amb establiment operatiu a Catalunya impulsades per les universitats catalanes i els centres de recerca de Catalunya (centres CERCA) per llançar al mercat els resultats de la seva recerca i coneixement. Les empreses beneficiàries hauran de complir els requisits següents: a) Ser pimes no cotitzades, d’acord amb la definició de pime de la normativa europea. b) Estar registrades des de fa cinc anys com a màxim. Si no estan obligades a registrar-se, el període de cinc anys comença a comptar des que han iniciat la seva activitat econòmica o (...).

+ Ampliar informació


Bases reguladores per la concessió de subvencions incorporació socis o sòcies treballadors/ores o socis o sòcies de treball en cooperatives i societats laborals

Publicada el 29 de setembre de 2019

Es considera subvencionable la incorporació de socis o sòcies treballadors/ores o socis o sòcies de treball en una cooperativa o una societat laboral inclosos en algun dels col·lectius següents: a) Persones desocupades. b) Treballadors/ores vinculats/ades a l’empresa amb contracte de treball de caràcter fix o temporal. La incorporació haurà de suposar el manteniment o un increment d’ocupació respecte de la mitjana dels dotze mesos anteriors a la data d’incorporació dels nous socis o sòcies pels quals es percep la subvenció. Als efectes del càlcul de l’increment d’ocupació es tindran en compte el nombre de socis o sòcies treballadors/ores o de (...).

+ Ampliar informació


Subvencions per incentivar la prevenció dels residus industrials

Publicada el 29 de setembre de 2019

Poden ser objecte de les subvencions regulades en aquestes bases els projectes següents: Classe A. Projectes de prevenció i valorització en origen dels residus industrials. Modificació dels processos i aplicació de les millors tecnologies disponibles que tinguin per objecte: A1. La prevenció dels residus generats en el mateix procés productiu. A2. El reciclatge en origen dels residus generats en el mateix procés productiu. Classe B. Projectes de recerca industrial i de desenvolupament experimental aplicats en el camp de l’ecodisseny i la prevenció dels residus i la valorització en origen dels residus industrials. Els projectes de recerca i desenvolupament (R+D) poden (...).

+ Ampliar informació


 
Tornar a tots els serveis a empreses

Buy now