Ajuts, subvencions i finançament

http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?vgnextoid=485946a6e5dfe210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&appInstanceName=default&action=fitxa&documentId=665766&language=ca_ES


El Programa Expansiona’t té com a objectiu afavorir el creixement de la petita i mitjana empresa (PIME) mitjançant l’assessorament expert i acompanyament en els diferents àmbits que incideixen en la competitivitat de l’empresa per tal que aquesta professionalitzi la seva gestió, innovi, esdevingui exportadora regular i aconsegueixi incrementar els seus resultats en termes de facturació, exportació i nombre de treballadors.

Els beneficiaris són petites i mitjanes empreses amb establiment operatiu a Catalunya que tinguin una activitat industrial, comercial o de serveis i que no siguin de creació recent; facturin un mínim de 1 milió d’euros i un màxim de 50 milions d’euros; tinguin un mínim de 10 i un màxim de 250 treballadors;pertanyin a un àmbit sectorial estratègic identificat en l’estratègia d’especialització intel·ligent (RIS3); disposin de capacitat financera per afrontar creixement.

Als efectes d’aquesta convocatòria s’entén com a empresa aquella entitat constituïda segons alguna de les formes jurídiques següents: societat de responsabilitat limitada, societat anònima, societat laboral i societat cooperativa.

Als efectes d’aquesta convocatòria, s’entén per empresa de creació recent la que s’hagi constituït, com a màxim, 4 anys abans de la data de presentació de la sol·licitud. Com a data de constitució de l’empresa es considerarà la data d’inscripció al Registre Mercantil o, si s’escau, al Registre de cooperatives de Catalunya.

El termini per poder sol·licitar l’ajut és fins al 23 de desembre de 2014o fins a l’exhauriment de la dotació pressupostària del Programa en el cas que aquest exhauriment es produeixi abans d’aquesta data.

Compartir:
Buy now