Ajuts, subvencions i finançament

Segona convocatòria dels ajuts del Programa Empresa Exporta i del Programa d’Iniciació a l’Exportació per a l’any 2014


Mitjançant la Resolució EMO/784/2014, de 28 de març (DOGC núm. 6602 de 11.4.2014), es van aprovar les bases reguladores dels ajuts del Programa Empresa Exporta i del Programa d’Iniciació a l’Exportació i es va obrir la convocatòria per a l’any 2014.

Beneficiaris: empreses amb ànim de lucre i establiment operatiu a Catalunya, que en l’exercici anterior no hagin exportat o bé hagin exportat un màxim del 15% del seu volum de facturació i que tinguin un màxim de 50 treballadors.

Queden fora d’aquesta línia d’ajuts:
a) Empreses dedicades a la producció primària dels productes agrícoles.
b) Empreses que operen en el sector de la transformació i comercialització de productes agrícoles en els casos següents:
– Quan l’import de l’ajut es determini en funció del preu o la quantitat de productes d’aquest tipus adquirits a productors primaris o comercialitzats per les empreses interessades.
– Quan l’ajuda estigui supeditada a que una part o la totalitat de la mateixa es repercuteixi als productors primaris.
c) Empreses del sector pesquer en aquells casos que s’estableixen a l’article 1 del Reglament (UE) núm. 875/2007 de la Comissió, de 24 de juliol de 2007, relatiu a l’aplicació dels articles 87 i 88 del Tracta CE als ajuts de mínims en el sector pesquer.

S’obre la segona convocatòria dels ajuts del Programa Empresa Exporta i del Programa d’Iniciació a l’Exportació de l’any 2014.

El termini per poder sol·licitar l’ajut finalitza fins al 18 de desembre de 2014 o fins a l’exhauriment de la dotació pressupostària dels Programes en el cas que aquest exhauriment es produeixi abans d’aquesta data.

Compartir:
Buy now