Ajuts, subvencions i finançament

Els ajuts i subvencions que apareixen en aquest apartat són de caràcter informatiu, la responsabilitat de les dades i la tramitació són de les institucions que les concedeixen. Per més informació contecteu-les directament.

Les empreses i emprenedors es poden acollir a diferents ajuts, subvencions i bonificacions en les quotes del RETA, per la contractació de determinats perfils de treballadors o per l’aprofitament de les tecnologies 4.0, entre d’altres.

Aquí trobaràs tota la informació dels ajuts, subvencions, finançament i serveis que ofereix l’Ajuntament de Molins de Rei i les diverses administracions i organismes públics adreçades a empreses i emprenedors.

Subvencions de l’Ajuntament de Molins de Rei a les empreses que contractin aturats de Molins de Rei

Publicada el 29 de setembre de 2019

Amb l’objectiu d’ajudar a les empreses i, al mateix temps, a les persones de la vila en situació d’atur, l’Ajuntament ha impulsat una nova línia de subvencions que han quedat aprovada definitivament. Concretament, l’Ajuntament de Molins de Rei amb el finançament de la Diputació de Barcelona subvencionarà amb fins a 3.000 euros les empreses que contractin per un període no inferior a 6 mesos a persones de Molins de Rei en situació d’atur. La subvenció màxima s’atorgarà a les empreses que facin contractes a temps complert. En els casos de contractacions a jornada parcial es subvencionarà amb 1.500 euros sempre (...).

+ Ampliar informació


Subvencions per a la incorporació de socis o sòcies treballadors/es o socis o sòcies de treball a cooperatives i societats laboralsSubvencions per a la incorporació de socis o sòcies treballadors/es o socis o sòcies de treball a cooperatives i societats

Publicada el 29 de setembre de 2019

L’objecte d’aquest programa és subvencionar la incorporació de socis o sòcies treballadors/ores o socis o sòcies de treball en una cooperativa o societat laboral, inscrita al registre corresponent i amb activitat o seu. Els imports de les subvencions son els següents: • Per a nova creació: Per incorporació de socis d’entre 30 i 44 anys: 3.000; per menors de 30 anys i 45 anys o més: 5.000; per dones : 5.500; i per persones amb discapacitat: 7.000. • Per a consolidació: Per incorporació de socis d’entre 30 i 44 anys: 2.000; per menors de 30 anys i 45 anys o (...).

+ Ampliar informació


Subvencions per a la capitalització de les cooperatives i de les societats laborals de la Línia Capitalcoop

Publicada el 29 de setembre de 2019

L’objecte d’aquesta Ordre és regular el procediment de concessió de subvencions per a la capitalització de les cooperatives i de les societats laborals, amb seu social o centre de treball a Catalunya, de la Línia Capitalcoop. Línia 1: Aportació monetària de capital social, no remunerada. Línia 2: Interessos de préstec per l’aportació monetària de capital social no remunerada. Beneficiaris Podran sol·licitar les subvencions de la línia 1 les persones físiques, i les cooperatives o societats laborals que hagin fet una aportació de capital social a l’empresa cooperativa o societat laboral de la qual siguin sòcies, sempre que aquesta aportació no (...).

+ Ampliar informació


Ajuts les empreses industrials i de serveis relacionats amb seu social o seu operativa a Catalunya, o bé les empreses industrials i de serveis relacionats de nova implantació

Publicada el 29 de setembre de 2019

Empreses beneficiàries: Poden ser beneficiàries d’aquests ajuts les empreses industrials i de serveis relacionats amb seu social o seu operativa a Catalunya, o bé les empreses industrials i de serveis relacionats de nova implantació. Tipologia dels projectes objecte de finançament i despeses subvencionables: Seran elegibles els projectes d’inversió i desenvolupament industrial que comportin una despesa mínima de 5 milions d’euros en el cas de grans empreses, o d’1,5 milions en el de les pimes, i que tinguin un impacte cert i quantificable sobre els aspectes següents: a) L’increment o el manteniment de la capacitat productiva. b) La creació o el manteniment (...).

+ Ampliar informació


Bases reguladores línia subvencions nuclis recerca industrial i desenvolupament experimental que incentivin realització activitats recerca industrial i desenvolupament experimental

Publicada el 29 de setembre de 2019

L’objecte d’aquestes bases és obrir les convocatòries per a l’any 2016 i aprovar les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a projectes de nuclis de recerca industrial i desenvolupament experimental que incentivin la realització d’activitats de recerca industrial i desenvolupament experimental. Poden ser beneficiaris d’aquests ajuts les empreses (veure el punt 8 del glossari) que tinguin establiment operatiu a Catalunya i que tinguin al menys un any de vida a data de la sol·licitud de l’ajut, comptat a partir de la data d’inscripció de l’empresa al Registre Mercantil (o registre anàleg) o la data d’alta d’autònoms en (...).

+ Ampliar informació


Bases reguladores dels Ajuts del Programa de Cupons a la Internacionalització

Publicada el 29 de setembre de 2019

Regular la concessió dels ajuts del Programa de Cupons a la Internacionalització, que preveu la concessió d’ajuts per a la contractació de serveis en forma de Cupons a la Internacionalització realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ. Beneficiaris Empreses amb establiment operatiu a Catalunya que no exportin més del 15% de la seva facturació, en base a les dades del darrer exercici tancat. Als efectes d’aquesta convocatòria s’entén com a empresa tota entitat, qualsevol que sigui la seva forma jurídica, que estigui legalment constituïda en el moment de presentació de la sol·licitud i que exerceixi una activitat econòmica. El termini per (...).

+ Ampliar informació


 
Tornar a tots els serveis a empreses

Buy now