Ajuts, subvencions i finançament

Subvencions per a projectes d’assessorament per a l’acceleració de la innovació de l’empresa a través del desenvolupament de noves iniciatives disruptives


L’objecte d’aquestes bases és regular la concessió de subvencions per a projectes d’assessorament per a l’acceleració de la innovació de l’empresa a través del desenvolupament de noves iniciatives disruptives mitjançant les línies següents:
– Línia 1. Subvencions per a la ideació de reptes i de noves iniciatives disruptives.
– Línia 2. Subvencions per a l’evolució de noves iniciatives disruptives.

Per la línia 1 i 2 poden ser beneficiàries d’aquests ajuts les empreses constituïdes amb alguna de les formes jurídiques següents: societat de responsabilitat limitada, societat anònima, societat laboral i societat cooperativa, amb establiment operatiu a Catalunya, i com a mínim dos anys de vida a data de la sol•licitud de l’ajut. Com a data de constitució de l’empresa, es considerarà la data d’inscripció de l’empresa al Registre Mercantil o registre anàleg.

– Línia 3. Subvencions a empreses emergents (start-up) per a la realització de proves pilot en col•laboració amb empreses per dur a terme la validació d’iniciatives disruptives en el mercat.
Poden ser beneficiàries d’aquests ajuts les empreses emergents tecnològiques (start-up), enteses com a empreses amb tecnologia pròpia, constituïdes amb alguna de les formes jurídiques següents: societat de responsabilitat limitada, societat anònima, societat laboral i societat, amb establiment operatiu a Catalunya i que compleixin els requisits següents:
– Que s’hagin constituït, comptat a partir de la data d’inscripció de l’empresa al Registre Mercantil (o registre anàleg), com a mínim 1 dia abans de la publicació de la corresponent convocatòria al DOGC.
– Que s’hagin constituït, comptat a partir de la data d’inscripció de l’empresa al Registre Mercantil (o registre anàleg), com a màxim, 8 anys abans de la data de presentació de la sol•licitud de l’ajut.
– Que tinguin personalitat jurídica pròpia, independent de la dels seus socis fundadors.
– Que desenvolupin un producte, servei o model de negoci clarament innovador i tinguin un alt potencial de creixement, reflectint clarament en el seu pla d’empresa la continuïtat del desenvolupament de tecnologia, amb una proposta de valor clara i que necessita d’un talent específic per desenvolupar-se i diferenciar-se en el seu àmbit.
No es consideren beneficiàries les empreses dedicades al desenvolupament de fàrmacs amb activitat inclosa al codi CCAE 21 de la secció C (Indústria manufacturera).

El termini de presentació de sol•licituds anirà des de les 09:00 hores de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució al DOGC fins a les 14:00 hores del dia 5 de novembre de 2021.
Adjunto link’s:

-Convocatòria: https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=911170
-Bases: https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=911158

 

Compartir:
Buy now