TRÀMITS I GESTIONS

Llicència municipal d’establiments fixos oberts al públic, d’espectacles públics i activitats recreatives ordinàries

Estan sotmeses al règim de llicència d’establiments fixos oberts al públic d’espectacles públics i activitats recreatives ordinàries els següents:

  1. Bars musicals amb un aforament superior a 150 persones.
  2. Discoteques.
  3. Sales de ball.
  4. Restaurants musicals amb un aforament superior a 150 persones.
  5. Sales de festes amb espectacle.
  6. Discoteques de joventut.
  7. Establiments on s’hi realitzen activitats de naturalesa sexual:
  • Locals amb servei de bar i ambientació musical sense pista de ball o espai assimilable.
  • Locals que ofereixen actuacions i espectacles eròtics.

També està subjecta a aquesta llicència la modificació substancial d’un establiment o activitat ja autoritzats. La sol·licitud, sempre que sigui possible, s’haurà de referir a la part o les parts que es modifiquen.

Qui pot sol·licitar-ho?

La persona física o jurídica que vol exercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment, o el seu representant legal. En aquest cas s’ha de declarar la representació amb la qual s’actua.

Com tramitar-ho?

Presencialment
Oficina d’Atenció a l’Empresa
Ajuntament de Molins de Rei
Pl. del Mercat, 5-6 -08750 Molins de Rei
Horari: De dilluns a divendres de 9h a 14h
Tel. 93 680 02 97

Quan es pot tramitar?

Es pot presentar en qualsevol moment.

Requisits previs

• L’activitat a desenvolupar ha de ser compatible amb el planejament urbanístic
• Disposar del projecte tècnic de l’activitat, redactat i signat per un tècnic competent, així com del certificat tècnic justificatiu del compliment de la normativa que regeix l’activitat, instal·lació o establiment, signat per un tècnic competent.
• Disposar de les llicències, autoritzacions o concessions relatives a utilització o aprofitament de béns del domini públic, si és el cas (per exemple, guals, terrasses, etc.).
• Si es tracta d’establiments de comerç al detall d’aliments i begudes; restaurants i establiments de menjar; provisió de menjars preparats, bars i bars-restaurants, podeu comprovar els requisits que s’apliquen per a la vostra activitat en matèria de salut alimentària, en el quadre adjunt.
• En cas que l’activitat a desenvolupar es consideri de risc important en matèria d’incendis, segons el que preveu la Llei 3/2010 (Vegeu quadre d’activitats, columna “Informe previ en matèria d’incendis”), de forma prèvia a fer la comunicació cal:
a. Obtenir l’informe previ en matèria d’incendis
b. Un cop es rebi l’informe previ en matèria d’incendis, s’haurà de contactar amb una entitat col·laboradora de l’Administració per tal d’obtenir el certificat de comprovació favorable en matèria d’incendis.
• Haver fet el pagament de la corresponent taxa associada a aquest tràmit.
Quan per a la implantació de l’activitat sigui necessari efectuar obres subjectes a llicència, el peticionari de la llicència ambiental pot sol·licitar la preceptiva llicència d’obres de forma simultània amb aquesta llicència, o bé esperar que li sigui atorgada o denegada la llicència ambiental, i després demanar la d’obres.

Quin cost té?

La taxa que estableixi l’ordenança fiscal.

Documentació a aportar

1. Document alta IAE.
2. Declaració de coincidència de la documentació presentada en suport electrònic i en suport paper.
3. Declaració del tècnic competent, responsable de l’execució del projecte, on constin les seves dades, que és competent per raó de matèria, que no està inhabilitat.
4. Documentació preceptiva en matèria de prevenció i seguretat en matèria d’incendis, d’acord amb la Llei 3/2010.
5. En cas d’activitats ramaderes, el pla de gestió de les dejeccions ramaderes amb les condicions i continguts determinats al Decret 136/2009.
6. Memòria de seguretat i pla d’autoprotecció.
7. Declaració responsable en matèria de salut alimentària si és un establiment afectat pel Real Decret Llei 191/2011 si s’escau, segons la taula adjunta.

Impresos del tràmit

Formulari de Llicència Recreativa

Normativa

Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i activitats recreatives i el Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives.

Termini de resolució

La Resolució es dicta i es notifica en un termini màxim de sis mesos a comptar de la data de presentació de la sol·licitud.
El termini per resoldre quedarà suspès en els casos previstos a l’article 42.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Silenci administratiu

Si la resolució no es notifica en el termini indicat, la sol·licitud s’ha d’entendre desestimada i la persona sol·licitant podrà interposar el recurs administratiu o contenciós administratiu que sigui procedent.

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu.

Tornar a tots els tràmits i gestions
Buy now