TRÀMITS I GESTIONS

Comunicació de societat vinculada a una activitat principal legalitzada

Mitjançant la comunicació de societat vinculada a una activitat principal legalitzada, l’interessat posa en coneixement de l’administració una societat vinculada a la seva activitat principal ja legalizada.

Qui pot sol·licitar-ho?

La persona física o jurídica titular d’una activitat principal ja legalitzada, que vol comunicar una societat vinculada a l’activitat principal. En cas de comunicació per part del representant legal, s’ha de declarar la representació amb la qual s’actua.

Com tramitar-ho?

Presencialment
Oficina d’Atenció a l’Empresa
Ajuntament de Molins de Rei
Pl. del Mercat, 5-6 -08750 Molins de Rei
Horari: De dilluns a divendres de 9h a 13h
Tel. 93 680 02 97

Quan es pot tramitar?

Es pot presentar en qualsevol moment.

Requisits previs

Disposar de la corresponent llicència o comunicació prèvia.
L’activitat de la societat comunicada ha de ser compatible amb el planejament urbanístic.
Haver fet el pagament de la corresponent taxa associada a aquest tràmit

Quin cost té?

La taxa que estableixi l’ordenança fiscal.

Documentació a aportar

1.Comunicació de societat vinculada a una activitat principal legalitzada amb el model normalitzat que inclou la declaració responsable següent:
•    Que la societat vinculada queda vinculada a l’activitat principal, que disposa de llicència/autorització/permís municipal per exercir l’activitat.
•    Que aquesta societat està situada en la mateixa ubicació que l’activitat principal.
•    Que aquesta societat utilitza parcialment les mateixes instal·lacions, el mateix personal i els mateixos recursos que l’activitat de què depèn.
•    Que l’activitat de la societat vinculada no comporta cap canvi, modificació o ampliació en les instal·lacions, ni de superfície, ni de funcionament de l’activitat principal conforme el permís atorgat.

Impresos del tràmit

Formulari de comunicació de societat vinculada a una activitat principal legalitzada

Termini de resolució

No hi ha resolució.
Les comunicacions són eficaces des de la seva entrada al Registre general de l’Ajuntament, sempre i que es disposi del comprovant de pagament de les taxes corresponents.
La presentació de la comunicació prèvia faculta a l’Ajuntament per verificar la conformitat de les dades que s’hi contenen.

Silenci administratiu

No opera

Vies de reclamació

Les ordinàries

Altra informació d’interés

La presentació d’una declaració responsable amb alguna inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial o en qualsevol dels documents que l’acompanyen, no és jurídicament eficaç, i comporta l’obligació de paralitzar l’activitat de la societat vinculada sens perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives de les quals s’hagués de respondre.

Qualsevol societat vinculada que sigui no admissible urbanísticament d’acord amb el planejament urbanístic d’aplicació s’entendrà com a denegada i no es podrà exercir.

El canvi de titularitat de l’activitat principal comportarà canvi de titularitat de la societat vinculada en aquell establiment i sempre cap a un mateix titular. I en cap cas es podrà fer un canvi de titularitat de la societat vinculada en aquest establiment.

La dissolució, tancament o clausura de l’activitat principal comportarà l’arxiu definitiu i tancament de la societat vinculada en aquell establiment.

Tornar a tots els tràmits i gestions
Buy now