TRÀMITS I GESTIONS

Comunicació prèvia municipal establiments no permanents desmuntables

S’entén per establiment obert al públic no permanents desmuntables els locals o les construccions conformats per estructures desmuntables o per instal·lacions fixes portàtils, constituïdes per mòduls o elements metàl·lics, de fusta o de qualsevol altre material que permeti operacions de muntatge, desmuntatge o trasllat, amb caràcter itinerant o sense. Poden ser coberts totalment o parcialment i oberts o tancats.

Les persones o empreses interessades en l’obertura d’un establiment no permanent desmuntable, han de posar en coneixement de l’ajuntament els requisits o elements relatius a l’obertura d’un establiment d’aquest tipus on es preveu celebrar espectacles públics o activitats recreatives.

A qui va dirigit?

A les persones físiques o jurídiques que volen obrir un establiment, local o construcció, no permanent desmuntable, per a realitzar-hi espectacles públics o activitats recreatives.

Tornar a tots els tràmits i gestions
Buy now