TRÀMITS I GESTIONS

Comunicació prèvia municipal d’establiments fix obert al públic d’espectacle públic i activitat recreativa ordinària

És el règim d’intervenció a través del qual la persona o empresa que vol posar funcionament un establiment fix obert al públic, d’espectacles públics o activitats recreatives ordinàries, ho posa en coneixement de l’Ajuntament i acompanya la documentació que acredita el compliment dels requisits que exigeix la normativa aplicable.

Se sotmeten a aquest règim els establiments on es duen a terme activitats incloses al Decret 112/2010, de 31 d’agost, que aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives que ni aquest Decret ni l’Ordenança d’intervenció municipal en espectacles públics i activitats recreatives subjecten a llicència.

També està subjecta a comunicació prèvia d’espectacles la modificació no substancial d’un establiment obert al públic o activitat recreativa que compti amb la llicència municipal corresponent o que s’hagi legalitzat mitjançant comunicació.

Qui pot sol·licitar-ho?

La persona física o jurídica, de caràcter públic o privat, que tenen la condició d’organitzadors o titulars de l’activitat o activitats en un mateix centre o establiment, o el seu representant legal. En aquest cas s’ha de declarar la representació amb la qual s’actua. En cas de persona jurídica cal aportar document que acrediti la representació de qui formula la comunicació.

Com tramitar-ho?

Presencialment
Oficina d’Atenció a l’Empresa
Ajuntament de Molins de Rei
Pl. del Mercat, 5-6 -08750 Molins de Rei
Horari: De dilluns a divendres de 9h a 14h
Tel. 93 680 02 97

Quan es pot tramitar?

Es pot presentar en qualsevol moment.

Termini de la sol·licitud

La comunicació s'ha de presentar un cop finalitzades los obres i les instal·lacions necessàries per dur a terme l’activitat prèviament a l’inici d’aquesta, que han d’estar emparades per la corresponent llicència urbanística, o en el seu defecte de la comunicació prèvia d’obres no subjectes a llicència i també per la resta de llicències sectorials necessàries.

Requisits previs

• Disposar de la corresponent llicència o comunicació prèvia d’obres quan procedeixi
• L’activitat a desenvolupar ha de ser compatible amb el planejament urbanístic
• Disposar del projecte tècnic de l’activitat, redactat i signat per un tècnic competent, així com del certificat tècnic justificatiu del compliment de la normativa que regeix l’activitat, instal·lació o establiment, signat per un tècnic competent.
• Disposar de les llicències, autoritzacions o concessions relatives a utilització o aprofitament de béns del domini públic, si és el cas (per exemple, guals, terrasses, etc.).
• Si es tracta d’establiments de comerç al detall d’aliments i begudes; restaurants i establiments de menjar; provisió de menjars preparats, bars i bars-restaurants, podeu comprovar els requisits que s’apliquen per a la vostra activitat en matèria de salut alimentària, en el quadre adjunt.
• En cas que l’activitat a desenvolupar es consideri de risc important en matèria d’incendis, segons el que preveu la Llei 3/2010 (Vegeu quadre d’activitats, columna “Informe previ en matèria d’incendis”), de forma prèvia a fer la comunicació cal:
a. Obtenir l’informe previ en matèria d’incendis
b. Un cop es rebi l’informe previ en matèria d’incendis, s’haurà de contactar amb una entitat col·laboradora de l’Administració per tal d’obtenir el certificat de comprovació favorable en matèria d’incendis.
• Haver fet el pagament de la corresponent taxa associada a aquest tràmit.

Quin cost té?

La taxa que estableixi l’ordenança fiscal.

Documentació a aportar

1. Document alta IAE
2. Declaració de coincidència de la documentació presentada en suport electrònic i en suport paper.
3. Declaració del tècnic competent, responsable de l’execució del projecte, on constin les seves dades, que és competent per raó de la matèria i que no està inhabilitat.
4. Certificació ambiental específica relativa a les emissions de sorolls o vibracions i lluminosa a l’exterior en horari nocturn o altres afectacions ambientals que concorrin en activitats emesa per Entitat Col·laboradora de l’Administració o segons determinin les ordenances municipals.

Impresos del tràmit

Formulari de Comunicació prèvia d’obertura d’establiments fixos oberts al públic, d’espectacles públics i activitats recreatives ordinàries

Normativa

• Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis.
• Llei 10/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i activitats recreatives.
• Decret 112/2010, de 31 d’agost, que aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives.

Termini de resolució

No hi ha resolució.

Un cop presentada la comunicació, l’exercici de l’activitat es pot iniciar sota l’exclusiva responsabilitat de les persones o empreses titulars i dels tècnics o tècniques que hagin lliurat les certificacions, mesuraments, anàlisis i comprovacions que, d’acord amb la normativa sectorials, són preceptius.

La comunicació no atorga a la persona o l’empresa titulars de l’activitat, facultats sobre el domini públic, el servei públic o béns col·lectius.

L’Ajuntament podrà realitzar una visita de comprovació per a verificar que l’activitat es desenvolupa d’acord amb la comunicació presentada, o exercir la corresponent acció inspectora regulada per la legislació sectorial vigent.

Silenci administratiu

No opera.

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu.

Tornar a tots els tràmits i gestions
Buy now