TRÀMITS I GESTIONS

Comunicació prèvia de modificació no substancial d’un establiment i d’un espectacle o activitat

És el tràmit a través del qual la persona o empresa titular d’una activitat que disposa de llicència o comunicació prèvia vigent, posa en coneixement de l’Ajuntament que procedeix a realitzar-hi una modificació no substancial.

Modificació no substancial les modificacions dels establiments i de les seves instal.lacions:les modificacions dels establiments i de les seves instal.lacions, ja sigui per transformació, adaptació o reforma, ampliació o reducció, estan sotmeses a aquesta comunicació prèvia quan siguin no substancials (excepte gran rehabilitació) d’acord amb el què disposa el Codi tècnic de l’edificació.
En cas que, segons el que disposa l’esmentat Codi tècnic, la modificació sigui substancial (gran rehabilitació), caldrà sol.licitar una nova llicència o autorització o presentar una nova comunicació prèvia.

Modificació no substancial d’espectacles públics o activitats recreatives inclosos en la llicència o comunicació prèvia: La persona organitzadora o titular de l’establiment ha de formalitzar comunicació prèvia de la modificació a l’Ajuntament que ha atorgat la llicència o davant del qual ha presentat la comunicació prèvia, si el nou espectacle o la nova activitat recreativa amb la que es vol modificar la llicència o la comunicació prèvia no estan sotmeses a requeriments addicionals als exigits inicialment.
En els altres casos, l’ampliació o la modificació de la llicència o la comunicació prèvia de l’establiment, per tal d’incloure-hi nous espectacles o activitats recreatives, estarà subjecta a l’obtenció d’una nova llicència o la formalització d’una nova comunicació prèvia.

Qui pot sol·licitar-ho?

Persones físiques o jurídiques titulars d'una activitat.

Com tramitar-ho?

Presencialment
Oficina d’Atenció a l’Empresa
Ajuntament de Molins de Rei
Pl. del Mercat, 5-6 – 08750 Molins de Rei
Horari: De dilluns a divendres de 9h a 14h
Tel. 93 680 02 97

Quan es pot tramitar?

Es pot presentar en qualsevol moment.

Termini de la sol·licitud

En cas de realització d’obres, la comunicació s'ha de presentar un cop finalitzades los obres i les instal•lacions necessàries per dur a terme la modificació, que han d’estar emparades per la corresponent llicència urbanística, o en el seu defecte de la comunicació prèvia d’obres no subjectes a llicència i també per la resta de llicències sectorials necessàries.

Quin cost té?

La taxa que estableixi l’ordenança fiscal.

Documentació a aportar

Document alta IAE.
Declaració de coincidència de la documentació presentada en suport electrònic i en suport paper.
Declaració del tècnic competent, responsable de l’execució del projecte, on constin les seves dades, que és competent per raó de matèria, que no està inhabilitat.

Impresos del tràmit

Formulari de Comunicació prèvia d’obertura d’establiments fixos oberts al públic, d’espectacles públics i activitats recreatives ordinàries

Normativa

Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis.
Llei 10/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i activitats recreatives.
Decret 112/2010, de 31 d’agost, que aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives.

Tornar a tots els tràmits i gestions
Buy now