Ajuts, subvencions i finançament

Els ajuts i subvencions que apareixen en aquest apartat són de caràcter informatiu, la responsabilitat de les dades i la tramitació són de les institucions que les concedeixen. Per més informació contecteu-les directament.

Les empreses i emprenedors es poden acollir a diferents ajuts, subvencions i bonificacions en les quotes del RETA, per la contractació de determinats perfils de treballadors o per l’aprofitament de les tecnologies 4.0, entre d’altres.

Aquí trobaràs tota la informació dels ajuts, subvencions, finançament i serveis que ofereix l’Ajuntament de Molins de Rei i les diverses administracions i organismes públics adreçades a empreses i emprenedors.

Bases reguladores per a la concessió dels ajuts del Programa de Missions Internacionals

Publicada el 29 de setembre de 2019

L’objecte d’aquestes bases és regular l’atorgament dels ajuts del Programa de Missions Internacionals. Poden ser beneficiàries d’aquest programa, com a organitzadores o coorganitzadores, les associacions empresarials, els col·legis professionals, les organitzacions patronals i les fundacions representatives de col·lectius empresarials l’activitat de les quals es desenvolupi totalment o parcialment a Catalunya i estigui relacionada amb la internacionalització, i, com a participants en la missió, les empreses amb ànim de lucre i domicili social a Catalunya i les fundacions representatives de col·lectius empresarials que tinguin dins dels seus objectius la promoció internacional de les empreses i l’activitat de les quals es desenvolupi (...).

+ Ampliar informació


Bases reguladores d’ajuts per a la coordinació i lideratge d’actuacions destinades a la dinamització i estructuració de potencials comunitats RIS3CAT

Publicada el 29 de setembre de 2019

L’objecte d’aquestes bases és regular l’atorgament dels ajuts per a la coordinació i lideratge d’actuacions destinades a la dinamització i estructuració de potencials comunitats RIS3CAT. El termini de presentació de sol·licituds és fins el dia 29 de desembre de 2014.

+ Ampliar informació


Bases reguladores dels ajuts del Programa d’Inversió Directa a l’Exterior

Publicada el 29 de setembre de 2019

L’objecte d’aquestes bases és regular l’atorgament dels ajuts del programa d’Inversió Directa a l’Exterior. L’objecte d’aquest ajut és fomentar i afavorir la realització de projectes d’inversió permanent (tant comercial com productiva) a l’exterior, que representin el primer establiment de l’empresa al país de destinació de la inversió o bé l’obertura d’un nou centre de treball, i que permetin incrementar la seva competitivitat global. El termini de presentació de sol·licituds és fins el dia 29 de desembre de 2014.

+ Ampliar informació


Bases reguladores per a la concessió de subvencions per al foment i la promoció de cooperatives i es fa pública la convocatòria per a l’any 2014

Publicada el 29 de setembre de 2019

L’objecte d’aquestes bases és regular la concessió de subvencions per al foment i la promoció de cooperatives. Poden ser beneficiaris d’aquestes subvencions les federacions de cooperatives de Catalunya i la Confederació de Cooperatives de Catalunya. El termini de presentació de sol·licituds és de 10 dies naturals a comptar des del mateix dia de la publicació d’aquesta Ordre al DOGC (fins el dia 30 de novembre). La quantia màxima d’aquesta línia de subvenció serà de 300.000,00 euros per beneficiari.

+ Ampliar informació


Bases reguladores dels ajuts del Pla Esprint del Programa Start-Up Catalonia

Publicada el 29 de setembre de 2019

L’objecte d’aquestes bases és regular l’atorgament dels ajuts Pla Esprint del Programa Start-Up Catalonia L’objectiu del Pla és impulsar el creixement accelerat d’empreses innovadores de menys de 5 anys amb alt potencial de creixement, un model de negoci provat i un equip compromès amb el creixement de l’empresa a través de l’acompanyament i professionalització dels equips emprenedors. Podran ser beneficiàries d’aquests ajuts les empreses de creació recent i reempreses amb establiment operatiu a Catalunya que tinguin una activitat industrial, comercial o de serveis, que estiguin en coherència amb els 7 àmbits estratègics prioritaris per a la política industrial catalana definits (...).

+ Ampliar informació


Bases reguladores dels ajuts del Programa Emprenedoria Corporativa

Publicada el 29 de setembre de 2019

L’objectiu del programa és impulsar i donar suport al desenvolupament de nous projectes empresarials que sorgeixin com a conseqüència de la cerca de sinèrgies entre empreses consolidades en el mercat i investigadors, emprenedors, start-ups, micropimes, EBT’s i petites empreses. Podran ser beneficiàries d’aquests ajuts les universitats, fundacions públiques i privades i les petites empreses amb establiment operatiu a Catalunya en alguna de les formes jurídiques següents: empresari individual, societat civil privada, comunitat de bens, societat de responsabilitat limitada, societat limitada nova empresa, societat anònima, societat laboral i societat cooperativa. El termini és fins el 30 de desembre de 2014.

+ Ampliar informació


 
Tornar a tots els serveis a empreses

Buy now