Ajuts, subvencions i finançament

Subvenció a la compra de bicicletes eléctriques


L’objecte de la subvenció és regular la compra de bicicletes elèctriques noves que persones físiques i jurídiques del municipi de Molins de Rei faran als comerços que obtinguin la condició d’entitat col·laboradora.

L’Ajuntament de Molins de Rei (en endavant, Ajuntament), en data 28 de novembre de 2019, va aprovar el Pla d’Adaptació al Canvi Climàtic de Molins de Rei (PLACC), on es contempla, entre d’altres, l’acció “MOB-2: Promoció de la bicicleta elèctrica”, pels anys 2020-2025. En el marc d’aquesta acció, l’Ajuntament adquirirà bicicletes elèctriques com a alternativa al vehicle de combustió, tant en l’àmbit de la prestació de serveis municipals com en l’àmbit privat, ja que no contaminen l’atmosfera, tenen un consum reduït, no emeten sorolls i són fàcilment adaptables a les pronunciades pendents que hi ha en alguns carrers del municipi de Molins de Rei. Aquesta acció pretén iniciar al municipi un canvi modal del cotxe a B la bicicleta elèctrica, i s’adreça especialment a gent gran, ciutadans que realitzen desplaçaments de la residencia a la feina d’aproximadament 5 km o més i veïns de nuclis urbans amb itineraris amb pendents.

També es preveu la compra subvencionada de bicicletes elèctriques per a la creació de petites flotes d’empresa, de centre de negocis, de polígons d’activitat econòmica, entre d’altres, que s’orientin a promoure l’ús de la bicicleta per a itineraris de mobilitat obligada entre els seus treballadors.

Destinataris de la subvenció.
Podran ser beneficiaris d’aquesta subvenció:
• Les persones físiques que resideixin al municipi de Molins de Rei, fins a un màxim d’1 bicicleta.
• Les persones jurídiques, públiques o privades, que tinguin un centre de treball en el municipi de Molins
de Rei, fins a un màxim de 5 bicicletes i amb independència del nombre de centres de treball que tinguin
al municipi.
5. Requisits per a sol·licitar la subvenció, forma d’acreditar-los i documents que han d’acompanyar-se a la
sol·licitud.
Les sol·licituds de subvenció seran presentades per les persones físiques o jurídiques als comerços
admesos com a entitats col·laboradores de l’Ajuntament.

El termini per presentar les sol•licituds és fins el 15 de desembre de 2021 o s’exhaureixi la quantia total màxima establerta per convocatòria.

 

Compartir:
Buy now