Ajuts, subvencions i finançament

Els ajuts i subvencions que apareixen en aquest apartat són de caràcter informatiu, la responsabilitat de les dades i la tramitació són de les institucions que les concedeixen. Per més informació contecteu-les directament.

Les empreses i emprenedors es poden acollir a diferents ajuts, subvencions i bonificacions en les quotes del RETA, per la contractació de determinats perfils de treballadors o per l’aprofitament de les tecnologies 4.0, entre d’altres.

Aquí trobaràs tota la informació dels ajuts, subvencions, finançament i serveis que ofereix l’Ajuntament de Molins de Rei i les diverses administracions i organismes públics adreçades a empreses i emprenedors.

Subvencions per a la incorporació de socis o sòcies treballadors/es o socis o sòcies de treball a cooperatives i societats laborals per l’exercici 2017

Publicada el 29 de setembre de 2019

Els requisits de les persones que s’incorporin com a socis o sòcies treballadors/res o com a socis o sòcies de treball, que queden recollits en forma de declaració en la sol·licitud, són els següents: – Les persones desocupades que s’incorporin com a socis o sòcies treballadors/ores o com a socis o sòcies de treball hauran d’estar inscrites a la corresponent oficina d’ocupació com a demandant d’ocupació. – La incorporació de la persona sòcia treballadora o sòcia de treball s’ha d’haver produït des del 17 de juliol de 2016 i fins el 30 de juny de 2017. – La incorporació de (...).

+ Ampliar informació


Anunci de l’aprovació inicial de les Bases específiques de la convocatòria de subvencions a les persones aturades que s’estableixin com a autònomes, per a la posada en marxa d’una activitat econòmica

Publicada el 29 de setembre de 2019

El Ple de l’Ajuntament de Molins de Rei, en sessió ordinària de data 26 de gener de 2017, va aprovar inicialment les Bases reguladores específiques de la convocatòria de subvencions a les persones aturades que s’estableixin com a autònomes, per a la posada en marxa d’una activitat econòmica. Es sotmet l’expedient a informació pública, durant un termini de 20 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la publicació del present anunci en el BOPB, a l’objecte de que els interessats puguin examinar-lo i presentar les reclamacions i/o al•legacions que estimin oportunes. La consulta de l’expedient es podrà realitzar a (...).

+ Ampliar informació


Anunci de l’aprovació inicial de les Bases reguladores específiques de la convocatòria de subvencions a empreses i entitats empresarials per a la contractació de persones aturades de Molins de Rei

Publicada el 29 de setembre de 2019

El Ple de l’Ajuntament de Molins de Rei, en sessió ordinària de data 26 de gener de 2017, va aprovar inicialment les Bases reguladores específiques de la convocatòria de subvencions a empreses i entitats empresarials per a la contractació de persones aturades de Molins de Rei. Es sotmet l’expedient a informació pública, durant un termini de 20 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la publicació del present anunci en el BOPB, a l’objecte de que els interessats puguin examinar-lo i presentar les reclamacions i/o al•legacions que estimin oportunes. La consulta de l’expedient es podrà realitzar a les dependències (...).

+ Ampliar informació


Anunci de l’aprovació inicial de les Bases reguladores específiques de la convocatòria de subvencions de les quotes mensuals del Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) a les persones desocupades que s’estableixin com a autònoms

Publicada el 29 de setembre de 2019

El Ple de l’Ajuntament de Molins de Rei, en sessió ordinària de data 26 de gener de 2017, va aprovar inicialment les Bases reguladores específiques de la convocatòria de subvencions de les quotes mensuals del Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) a les persones desocupades que s’estableixin com a autònoms. Es sotmet l’expedient a informació pública, durant un termini de 20 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la publicació del present anunci en el BOPB, a l’objecte de que els interessats puguin examinar-lo i presentar les reclamacions i/o al•legacions que estimin oportunes. La consulta de l’expedient es podrà (...).

+ Ampliar informació


Subvencions de l’Ajuntament de Molins de Rei a les empreses que contractin aturats de Molins de Rei

Publicada el 29 de setembre de 2019

El 22 de juliol de 2016 es van aprovar definitivament les bases de la subvenció a les empreses que contractin aturats de Molins de Rei. El dia 2 d’agost es va publicar la convocatòria a la “Base de Datos Nacional de Subvenciones”. Aquesta subvenció té per objectiu d’ajudar a les empreses i, al mateix temps, a les persones de la vila en situació d’atur. Es subvenciona amb fins a 2.400 euros les empreses que contractin per un període no inferior a 6 mesos a persones de Molins de Rei en situació d’atur. La subvenció màxima s’atorga a les empreses que (...).

+ Ampliar informació


Subvenciones del Ayuntamiento de Molins de Rei a las empresas que contraten personas desempleadas de Molins de Rei

Publicada el 29 de setembre de 2019

El 22 de julio de 2016 se aprobaron definitivamente las bases de la subvención a las empresas que contraten personas desempleadas de Molins de Rei. El día 2 de agosto se publicó la convocatoria en la “Base de Datos Nacional de Subvencionas”. Está subvención tiene por objetivo ayudar a las empresas y, al mismo tiempo, a las personas desempleadas de Molins de Rei, el Ayuntamiento ha prorrogado la convocatoria de subvenciones a las empresas que contraten personas desempleadas de Molins de Rei. Se subvenciona con hasta 2.400 euros las empresas que contraten por un periodo no inferior a 6 meses (...).

+ Ampliar informació


 
Tornar a tots els serveis a empreses

Buy now