Normativa i butlletins oficials

Decret Llei 8/2004 que regula els horaris comercials a Catalunya

Decret Llei 8/2004, de 23 de desembre, d’horaris comercials.

- Descarregar: Decret Llei 8/2004


Normes de cotització a la Seguretat social 2010

Orden TIN/25/2010, de 12 de enero, por la que se desarrollan las normas de cotización a la Seguridad Social, Desempleo, Fondo de Garantia Salarial y Formación Profesional, contenidas en la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generals del Estado para el año 2010

- Descarregar: Normes de cotització a la Seguretat social 2010


Ordre per la qual es regulen els horaris dels establiments oberts al públic, dels espectacles públic

- Descarregar: Taula resum d'horaris dels espectacles i les activitats recreatives

+ Més informació


TURISME: Impost sobre les estades en establiments turístics

Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l’Impost sobre les estades en establiments turístic.
Ordre ECO/334/2012, de 24 d’octubre, per la qual s’aproven els models d’autoliquidació 940 i 950 de l’impost sobre les estades en establiments turístics.

- Descarregar: Llei 5/2012

+ Més informació


Ordenança municipal reguladora dels establiments prestadors de serveis de telecomunicació per a ús públic

- Descarregar: Veure ordenança


Reglament de la venda no sedentaria del mercat ambulant

- Descarregar: Veure reglament


Reglament del Mercat Municipal

- Descarregar: Veure reglament


Calendari del contribuent

+ Més informació


Gestió tributària

La web de l’ ORGT permet fer-hi determinats tràmits, alguns d’ells amb signatura electrònica per obtenir-ne el resultat al moment.

+ Més informació


Reglaments Municipals

Reglaments de funcionament de diversos òrgans i serveis municipals.

+ Més informació


 
Tornar a tots els serveis a empreses

Buy now