Ajuts, subvencions i finançament

Ajuts extraordinaris per als establiments de més de 400 m2 i establiments ubicats en recintes comercials afectats per la COVID-19


Els requisits per accedir són:

 1. Ser una persona autònoma (estar donada d’alta en el règim d’autònoms) o una pime.
 2. Tenir l’establiment operatiu a Catalunya.
 3. Acreditar que l’activitat de la persona sol·licitant s’ha vist afectada econòmicament per les mesures de salut pública decretades per pal·liar els efectes de la COVID-19 i ha estat obligada a tancar.
 4. Complir les obligacions tributàries amb l’Estat, la Generalitat de Catalunya i la Seguretat Social.
 5. No trobar-se en cap de les circumstàncies que impedeixen adquirir la condició de beneficiari/ària d’acord amb la normativa en matèria de subvencions.
 6. Complir els requisits establerts a la normativa en matèria de política lingüística.
 7. Complir amb els requisits i obligacions que s’estableixen a les normatives de prevenció de riscos laborals, seguretat i salut en el treball, relacions laborals, erradicació de la violència masclista, igualtat de tracte i inclusió de les persones amb discapacitat.
 8. No estar en situació de crisi, és a dir en concurs de creditors
 9. Respectar la normativa vigent en matèria de desenvolupament sostenible.
 10. En el cas que les persones beneficiàries siguin persones físiques empresàries, cal estar donat d’alta en el cens de l’impost sobre activitats econòmiques.
 11.  En el cas que la realització de l’activitat utilitzi qualsevol element susceptible de generar drets d’autor, cal complir amb la normativa sobre propietat intel·lectual.
 12. Complir amb l’obligació de comunicar l’obtenció d’altres subvencions públiques o privades per a la mateixa activitat.
 13. Complir qualsevol altra obligació legal o reglamentària que els pugui afectar.

El termini per fer la sol·licitud és del 10 de març de 2021 a les 9:00 h fins al 17 de març de 2021 a les 14:00h

El procediment de concessió és el de concurrència no competitiva. És a dir, totes les sol·licituds que es presentin dins del termini establert es tindran en compte i es resoldran quan s’hagin efectuat les verificacions oportunes.

Per més informació fer clic aquí

Compartir:
Buy now