Ajuts, subvencions i finançament

Ajut extraordinari en forma de prestació econòmica de pagament únic destinat a les persones professionals, tècniques i docents del sector de les arts escèniques, les arts visuals i la música


S’estableix un ajut extraordinari, de pagament únic per un import fix de 750 euros destinat a les persones professionals, tècniques i docents de les arts escèniques, arts visuals i música, que té com a finalitat afavorir la sostenibilitat econòmica del sector cultural i pal·liar la situació de necessitat material i de vulnerabilitat d’aquestes persones i les seves unitats familiars a Catalunya, que han patit durant l’any 2020 una reducció dràstica i involuntària dels seus ingressos econòmics com a conseqüència de la crisi sanitària de la COVID-19.

Les persones beneficiàries de l’ajut extraordinari per a les persones professionals, tècniques i docents de les arts escèniques, arts visuals i música, que han vist les seves activitats suspeses o restringides per raó de la crisi sanitària a Catalunya són les persones que acreditin el compliment dels requisits següents:

  1. Tenir divuit anys o més.
  2. Estar empadronat i residir legalment en un municipi de Catalunya.
  3. Haver exercit alguna activitat professional, per compte propi, en situació d’alta en el Règim especial d’autònoms de la Seguretat Social (RETA), o per compte d’altri, en el Sistema Especial d’Artistes del Règim general de la Seguretat Social, en activitats artístiques, tècniques i docents de les arts escèniques, arts visuals i la música, o bé al Règim general de la Seguretat Social per les mateixes activitats, com a mínim un dia l’any 2020.
  4. Haver obtingut uns ingressos durant l’any 2020 que no hagin superat l’import de 20.000 euros.
  5. Acreditar les activitats o serveis culturals suspeses per raó de la crisi sanitària a Catalunya (festivals, espectacles, concerts, xerrades, recitals, tallers, classes, cursos o altres), als quals s’havia compromès.
  6. Complir les obligacions tributàries davant l’Estat i la Generalitat i les obligacions davant la Seguretat Social o bé disposar de la corresponent resolució de pròrroga, ajornament, moratòria o qualsevol altra condició especial dels seus deutes amb l’Estat, la Generalitat i la Seguretat Social. Aquest compliment s’ha de mantenir al llarg de tot el procediment: en el moment de presentació de la sol·licitud, abans de la resolució d’atorgament i abans de rebre qualsevol pagament.

Les sol·licituds es poden presentar a partir de les 9.00 hores del 3 de març fins a les 15.00 hores del 9 de març de 2021.

Per més informació fes clic aquí

Compartir:
Buy now