Els ajuts i subvencions que apareixen en aquest apartat són de caràcter informatiu, la responsabilitat de les dades i la tramitació són de les institucions que les concedeixen. Per més informació contecteu-les directament.

Subvencions de l’Ajuntament de Molins de Rei per a autònoms per l’aprofitament de les tecnologies 4.0.

Des de l’Ajuntament de Molins de Rei es continua impulsant la reactivació econòmica de la vila, i per aquest motiu s’ha aprovat la convocatòria de les Bases reguladores de subvencions per a autònoms per l’aprofitament de les tecnologies 4.0.

En el marc de la convocatòria, l’Ajuntament de Molins de Rei subvencionarà un import màxim de 1.500€ pel finançament de despeses relacionades amb l’aprofitament de les noves oportunitats i reptes de la transformació digital, a les empreses ubicades a Molins de Rei, creades fa cinc anys o més amb un màxim de 5 treballadors, que s’adaptin a les tecnologies 4.0 que siguin necessàries per a continuar sent competitives i contribuir al seu creixement.

El termini de presentació de les sol·licituds és fins el 30 de novembre de 2018 o fins que s’esgoti el crèdit disponible.

És important tenir en compte el que s’especifica en l’article 12 de les bases reguladores, en relació a la justificació i el termini.

Podeu trobar més informació sobre els requisits de les empreses beneficiaries, la documentació a presentar, lloc, termini, forma de justificació i bases reguladores de la convocatòria en l’arxiu de documentació.

Per qualsevol consulta i suport en la tramitació, es pot posar en contacte amb nosaltres trucant al 936800297 de 8 a 15h (Sra. Sandra Rodríguez) o bé mitjançant l’adreça electrònica empresa@molinsderei.cat

Bases reguladores específiques de la convocatòria de subvencions per a autònoms per l’aprofitament de les tecnologies 4.0

Annex 1 (document editable)

Annex 2 (document editable)


Subvenciones del Ayuntamiento de Molins de Rei para autónomos para el aprovechamiento de las tecnologías 4.0

Desde el Ayuntamiento de Molins de Rei se continúa impulsando la reactivación económica de la ciudad, por lo que se ha aprobado la convocatoria de las Bases reguladoras de subvenciones para autónomos para el aprovechamiento de las tecnologías 4.0.

En el marco de la convocatoria, el Ayuntamiento de Molins de Rei subvencionará un importe máximo de 1.500€ para la financiación de gastos relacionados con el aprovechamiento de las nuevas oportunidades y retos de la transformación digital, a las empresas ubicadas en Molins de Rei, creadas hace cinco años o más con un máximo de 5 trabajadores, que se adapten a las tecnologías 4.0 que sean necesarias para continuar siendo competitivas y contribuir a su crecimiento.

El plazo de presentación de las solicitudes es hasta el 30 de noviembre de 2018 o hasta que se agote el crédito disponible.

Es importante tener en cuenta lo que se especifica en el artículo 12 de las bases reguladoras, en relación a la justificación y el plazo.

Puede encontrar más información sobre los requisitos de las empresas beneficiarias, la documentación a presentar, lugar, plazo, forma de justificación y bases reguladoras de la convocatoria en el archivo de documentación.

Para cualquier consulta y apoyo en la tramitación, se puede poner en contacto con nosotros llamando al 936800297 de 8 a 15h (Sra. Sandra Rodríguez) o bien mediante la dirección electrónica empresa@molinsderei.cat

Bases reguladoras específicas de la convocatoria de subvenciones para autónomos para el aprovechamiento de las tecnologías 4.0

Annexo 1 (documento editable)

Annexo 2 (documento editable)

Bases específiques de la convocatòria de subvencions a empreses de Molins de Rei per a la contractació de persones aturades

Amb l’objectiu d’ajudar a les empreses amb domicili fiscal en Molins de Rei, l’Ajuntament ha aprovat les Bases específiques de les subvencions a les empreses de Molins de Rei per a la contractació de persones aturades. Es subvenciona amb fins a 2.000 euros a les empreses que contractin per un període no inferior a 6 mesos a persones en situació d’atur. La subvenció màxima s’atorga a les empreses que facin contractes a temps complert. En els casos de contractacions a jornada parcial es subvenciona amb 1.000 euros sempre i quan es compleixi un mínim del 50% de la jornada total.

Les ofertes de treball es gestionaran preferentment a través de la borsa de treball del Servei d'Ocupació Local de l’Ajuntament de Molins de Rei que col.laborarà en el procés de preselecció dels candidats juntament amb el Servei d’Empresa.

El termini de presentació de les sol·licituds és fins al 30 de setembre de 2018 o fins que s’exhaureixi el crèdit disponible.

Per qualsevol aclariment i suport en la tramitació, us podeu posar en contacte amb nosaltres trucant al 93.680.02.97 (Sra. Rocio Ortiz) de 8 a 15h o bé mitjançant l’adreça electrònica empresa@molinsderei.cat

Bases reguladores específiques de la convocatòria de subvencions a empreses de Molins de Rei per a la contratació de personas aturades

 

Subvencions de l’Ajuntament de Molins de Rei de les quotes del RETA a las persones desocupades que s’estableixin com a autònoms

Des de l’Ajuntament de Molins de Rei es continua impulsant la reactivació econòmica de la vila, i per aquest motiu s’ha aprovat la cinquena convocatòria de les Bases reguladores de subvencions de les quotes mensuals del règim especial de treballadors autònoms (RETA) a les persones desocupades que s’estableixen com a autònomes, desprès de la bona acollida que ha tingut les quatre convocatòries anteriors.

En el marc de la convocatòria, l’Ajuntament de Molins de Rei subvencionarà per cada nova alta en el Règim Especial d’Autònoms de la Seguretat Social fins el 100% de la quota mensual a pagar durant els 12 primers mesos un cop descomptades les subvencions d’altres administracions pel mateix concepte, amb un import màxim total de 800€.

El termini de presentació de les sol•licituds és fins el 30 de novembre de 2018 o fins que s’esgoti el crèdit disponible.

És important tenir en compte el que s’especifica en l’article 13.2 de les bases reguladores, en relació a la justificació i els terminis.

Podeu trobar més informació sobre els requisits de les persones beneficiaries, la documentació a presentar, lloc, termini, forma de justificació i bases reguladores de la convocatòria en l’arxiu de documentació.

Per qualsevol consulta i suport en la tramitació, es pot posar en contacte amb nosaltres trucant al 936684812 de 8 a 15h (Sra. Sara Mínguez) o bé mitjançant l’adreça electrònica smi@molinsderei.cat

Bases i documents de sol·licitud subvenció


Subvenciones del Ayuntamiento de Molins de Rei de las cuotas del RETA a las  personas desempleadas que se establezcan como autónomos

Desde el Ayuntamiento de Molins de Rei se continúa impulsando la reactivación económica de la ciudad. Por este motivo, se ha aprobado la quinta convocatoria de las bases reguladoras de subvenciones de las cuotas mensuales del régimen especial de trabajadores autónomos (RETA) a las personas desempleadas que se establecen como autónomas, después de la buena acogida que han tenido las cuatro convocatorias anteriores.

En el marco de la convocatoria, el Ayuntamiento de Molins de Rei subvencionará por cada nueva alta en el Régimen Especial de Autónomos de la Seguridad Social hasta el 100% de la cuota mensual a pagar durante los 12 primeros meses una vez deducidas las subvenciones de otras administraciones por el mismo concepto, con un importe máximo total de 800€.

El periodo de presentación de las solicitudes es hasta el 30 de noviembre de 2018 o hasta agotar el crédito disponible.

Es importante tener en cuenta lo especificado en el artículo 13.2 de las bases reguladoras, en cuanto a la justificación y plazos.

Puede encontrar más información sobre los requisitos de las personas beneficiarias, la documentación a presentar, lugar, plazos, forma de justificación y bases reguladoras de la convocatoria en el archivo de documentación.

Para cualquier aclaración y apoyo en la tramitación, puede ponerse en contacto con nosotros llamando al 936684812 de 8 a 15h (Sra. Sara Mínguez) o bien mediante la dirección electrónica smi@molinsderei.cat

Bases y documentos de solicitud subvención  

Subvencions per afavorir l'autoocupació de joves inscrits al programa de Garantia Juvenil, mitjançant mesures de foment del treball autònom

Subvencions del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per al desenvolupament de les subvencions per afavorir l'autoocupació de joves inscrits al programa de Garantia Juvenil en situació d'“Inscrit beneficiari”, mitjançant mesures de foment del treball autònom que consisteixen en la subvenció d'un import fix de 9.900,00 euros per a cada jove que es doni d'alta de manera ininterrompuda al règim de la Seguretat Social dels treballadors autònoms o mutualitat del col·legi professional corresponent durant un període de 12 mesos ininterromputs per garantir uns ingressos mínims a l'autònom a l'inici de la seva activitat econòmica.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 15 d'octubre de 2018.

Més informació

Programa PICE per a empreses

El Programa Integral de Qualificació i Ocupació (PICE) de les Cambres de Comerç, és un programa dissenyat per atendre les necessitats com a empresa a l'hora de contractar empleats amb una formació, capacitació i qualificació professional d'acord amb el lloc a cobrir.

Els beneficis per l’empresa són:

  • La participació en un programa de millora social compromès amb l'ocupació i el futur dels joves del nostre país
  • Assessorament per a la millora del teu negoci
  • Joves qualificats professionalment i enfocats cap a l'empresa
  • Joves amb competències específiques en els llocs de treball de la teva empresa
  • Subvenció de 4.950 euros per contractes amb una durada mínima de sis mesos a temps complet, indefinits o temporals, a joves beneficiaris del Sistema Nacional de Garantia Juvenil i que hagin finalitzat l'orientació vocacional del Pla de Capacitació (el contracte subvencionat ha d’estar formalitzat com a data màxima abans del dia 28 de desembre de 2018).

Per més informació fes clic aquí