Ajuts, subvencions i finançament

Línia start-up capital de coinversió

Disponible fins el dia 30/04/2024

RESOLUCIÓ EMT/1286/2024, de 16 d’abril, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2024 de la línia

Beneficiaris:

Les startups sol·licitants han de ser microempreses o pimes, amb el principal centre operatiu a Catalunya, tenir una antiguitat entre 6 mesos i 3 anys, i han de desenvolupar tecnologies profundes (Deep Tech). Aquestes empreses hauran d’haver formalitzat una ronda de finançament amb àngels inversors o fons de capital risc els últims 6 mesos.

A efectes d’aquesta línia es consideraran que són empreses emergents Deep Tech o de tecnologia profunda aquelles amb una base tecnològica i científica pròpia, sòlida i demostrable, amb solucions transformadores davant dels desafiaments globals i ajuden a assolir els ODS de l’ONU.

La Deep Tech inclou innovacions en biologia, química, física, matemàtiques, enginyeria, maquinari i programari, basades en nous coneixements científics i avenços tecnològics punters, i comporten un alt risc tecnològic i de mercat.

Requisits

Ser una petites i mitjanes empreses emergents (start-up) que desenvolupin tecnologies considerades profundes (deep tech) que tinguin el seu centre operatiu principal a Catalunya i que hagin formalitzat una ronda de finançament, complint els requisits següents:

Pel que fa a petites i mitjanes empreses emergents (start-up) que desenvolupin tecnologies considerades profundes (deep tech):

 • Que estiguin constituïdes amb alguna de les formes jurídiques següents: societat de responsabilitat limitada, societat anònima.
 • Que s’hagin constituït, comptat a partir de la data d’inscripció de l’empresa al Registre Mercantil, com a mínim 6 mesos abans de la publicació de la corresponent convocatòria al DOGC.
 • Que s’hagin constituït, comptat a partir de la data d’inscripció de l’empresa al Registre Mercantil, com a màxim, 36 mesos abans de la data de presentació de la sol·licitud de l’ajut en forma de préstec.
 • Que l’equip fundador de l’empresa siguin emprenedors amb una participació individual mínima del 10%, i que mantingui una participació no inferior al 51% del capital social, incloent els drets de participació imaginaris o les participacions fictícies (phantom shares) i l’exercici d’opcions o altres drets que permetin adquirir participacions socials (totalment diluït o “fully diluted”).
 • Que l’equip fundador treballi amb dedicació exclusiva i a temps complet en l’empresa.
 • Que no cotitzin en un mercat de valors regulat.
 • Que no hagin distribuït dividends des de la seva constitució.
 • Que no hagin estat fruit d’un projecte de concentració empresarial.
 • Estar en situació censal d’alta a l’Agència Tributària que acrediti la realització d’activitat econòmica a data de la sol·licitud.

Pel que fa a la ronda de finançament:

 • Haver formalitzat una ronda de finançament, per part d’inversors privats o fons de capital risc, mitjançant un instrument de capital i/o préstec participatiu i/o nota convertible, desemborsada en els 6 mesos anteriors a la data de presentació de la sol·licitud de l’ajut.
 • La ronda de finançament ha de ser d’un mínim de 75.000 euros per part d’un o més inversors privats o fons de capital risc, i la inversió mínima per part de cada un dels inversors privats o fons de capital risc ha de ser d’un mínim de 20.000 euros.
 • Els inversors privats/fons de capital risc no han d’haver invertit amb anterioritat en l’empresa i cal demostrar la seva experiència inversora en tecnologies considerades profundes (deep tech) mitjançant l’acreditació de la realització de dues inversions de com a mínim 20.000,00 euros cadascuna en el cas d’inversors privats, i de dues inversions de com a mínim 200.000,00 euros cadascuna en el cas de fons de capital risc, en empreses que desenvolupen projectes deep tech.

Per  més informació fer clic aquí

Compartir:
Buy now