Ajuts, subvencions i finançament

Els ajuts i subvencions que apareixen en aquest apartat són de caràcter informatiu, la responsabilitat de les dades i la tramitació són de les institucions que les concedeixen. Per més informació contecteu-les directament.

Les empreses i emprenedors es poden acollir a diferents ajuts, subvencions i bonificacions en les quotes del RETA, per la contractació de determinats perfils de treballadors o per l’aprofitament de les tecnologies 4.0, entre d’altres.

Aquí trobaràs tota la informació dels ajuts, subvencions, finançament i serveis que ofereix l’Ajuntament de Molins de Rei i les diverses administracions i organismes públics adreçades a empreses i emprenedors.

Bases reguladores d’ajuts a iniciatives de reforç de la competitivitat 2014

Publicada el 29 de setembre de 2019

Regular l’atorgament dels ajuts a iniciatives de reforç de la competitivitat. S’entenen com a projectes de reforç de la competitivitat, els següents o projectes anàlegs: la creació d’entorns d’aprovisionament, venda, comercialització i/o màrqueting conjunt; projectes destinats a incrementar el nivell de coneixement tècnic, de tendències, de gestió, financer i/o operacional dels negocis del clúster o professionalització de clúster mànagers. El termini per poder sol·licitar l’ajut és des del 30 d’abril al 30 de maig de 2014.

+ Ampliar informació


Línia Emprenedors, Autònoms i Comerços 2014

Publicada el 29 de setembre de 2019

Línia d’ajuts en forma de garantia per al finançament empresarial de projectes d’autònoms, micro, petites i mitjanes empreses. Línia d’emprenedors, autònoms i comerços per a l’any 2014. El termini de presentació de sol·licituds restarà obert fins el 31 de desembre 2014 o fins exhaurir el presssupost.

+ Ampliar informació


Bases reguladores per a la concessió dels ajuts del Programa de Missions Internacionals, per l’any 2014

Publicada el 29 de setembre de 2019

Els beneficiaris d’aquests ajuts són les associacions empresarials, col·legis professionals, organitzacions patronals i les fundacions representatives de col·lectius empresarials l’activitat de les quals es desenvolupi totalment o parcialment a Catalunya i estigui relacionada amb la internacionalització, i, com a participants en la missió, les empreses amb ànim de lucre i domicili social a Catalunya i les fundacions representatives de col·lectius empresarials que tinguin dins dels seus objectius la promoció internacional de les empreses i l’activitat de les quals es desenvolupi totalment o parcialment a Catalunya i estigui relacionada amb la internacionalització. Despeses subvencionables: a) Les incloses dins d’una bossa de (...).

+ Ampliar informació


Bases reguladores dels ajuts del Programa Expansiona’t, per l’any 2014

Publicada el 29 de setembre de 2019

El Programa Expansiona’t té com a objectiu afavorir el creixement de la petita i mitjana empresa (PIME) mitjançant l’assessorament expert i acompanyament en els diferents àmbits que incideixen en la competitivitat de l’empresa per tal que aquesta professionalitzi la seva gestió, innovi, esdevingui exportadora regular i aconsegueixi incrementar els seus resultats en termes de facturació, exportació i nombre de treballadors. Els beneficiaris són petites i mitjanes empreses amb establiment operatiu a Catalunya que tinguin una activitat industrial, comercial o de serveis i que no siguin de creació recent. S’entén per empresa de creació recent la que s’hagi constituït, com a (...).

+ Ampliar informació


Bases reguladores per a la concessió dels ajuts del Programa Empresa Exporta i del Programa d’Iniciació a l’Exportació, per a l’any 2014

Publicada el 29 de setembre de 2019

Els beneficiaris són empreses amb ànim de lucre i establiment operatiu a Catalunya, que en l’exercici anterior no hagin exportat o bé hagin exportat un màxim del 15% del seu volum de facturació i que tinguin un màxim de 50 treballadors. Queden fora d’aquesta línia d’ajuts: a) Empreses dedicades a la producció primària dels productes agrícoles. b) Empreses que operen en el sector de la transformació i comercialització de productes agrícoles en els casos següents: – Quan l’import de l’ajut es determini en funció del preu o la quantitat de productes d’aquest tipus adquirits a productors primaris o comercialitzats per (...).

+ Ampliar informació


Bases reguladores per a la concessió dels ajuts del Programa d’Internacionalització Agrupada

Publicada el 29 de setembre de 2019

Els beneficiaris són projectes duts a terme a través de la creació d’un grup de cooperació empresarial (empreses amb ànim de lucre i domicili social a Catalunya que tinguin una facturació superior als 100.000 euros o un volum d’exportació superior a 60.000 euros l’any anterior al de la sol·licitud) o les Agrupacions d’Interès Econòmic i les cooperatives de serveis sense ànim de lucre que compleixin els requisits establerts a la base 2.5. El termini per poder sol·licitar l’ajut finalitza el proper 11 de juny de 2014.

+ Ampliar informació


 
Tornar a tots els serveis a empreses

Buy now