Altres normatives

Guia contractació laboral

+ Més informació


Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya

La Llei de política lingüística estableix unes obligacions destinades a totes les empreses, en matèria de retolació, atenció als clients i usuaris, oferta de serveis i documentació.

- Descarregar: Llei del Codi de consum de Catalunya


Programa d’orientació d’equipaments comercials de Molins de Rei

- Descarregar: Text refòs del programa d'orientació d'equipaments comercials de Molins de Rei


Decret Llei 4/2012 que modifica la Llei 8/2004 d’horaris comercials

Decret Llei 4/2012, de 30 d’octubre, mesures en matèria d’horaris comercials i determinades activitats de promoció, que modifica la Llei 8/2004, de 23 de desembre, d’horaris comercials.

- Descarregar: Decret Llei 4/2012


Decret Llei 8/2004 que regula els horaris comercials a Catalunya

Decret Llei 8/2004, de 23 de desembre, d’horaris comercials.

- Descarregar: Decret Llei 8/2004


Normes de cotització a la Seguretat social 2010

Orden TIN/25/2010, de 12 de enero, por la que se desarrollan las normas de cotización a la Seguridad Social, Desempleo, Fondo de Garantia Salarial y Formación Profesional, contenidas en la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generals del Estado para el año 2010

- Descarregar: Normes de cotització a la Seguretat social 2010


Ordre per la qual es regulen els horaris dels establiments oberts al públic, dels espectacles públic

- Descarregar: Taula resum d'horaris dels espectacles i les activitats recreatives

+ Més informació


TURISME: Impost sobre les estades en establiments turístics

Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l’Impost sobre les estades en establiments turístic.
Ordre ECO/334/2012, de 24 d’octubre, per la qual s’aproven els models d’autoliquidació 940 i 950 de l’impost sobre les estades en establiments turístics.

- Descarregar: Llei 5/2012

+ Més informació


Buy now