Ajuts, subvencions i finançament

Bases reguladores dels Ajuts del Programa de Cupons a la Internacionalització


Regular la concessió dels ajuts del Programa de Cupons a la Internacionalització, que preveu la concessió d’ajuts per a la contractació de serveis en forma de Cupons a la Internacionalització realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.

Beneficiaris
Empreses amb establiment operatiu a Catalunya que no exportin més del 15% de la seva facturació, en base a les dades del darrer exercici tancat.

Als efectes d’aquesta convocatòria s’entén com a empresa tota entitat, qualsevol que sigui la seva forma jurídica, que estigui legalment constituïda en el moment de presentació de la sol·licitud i que exerceixi una activitat econòmica.

El termini per poder sol·licitar l’ajut finalitza el proper 30 de novembre de 2016, o fins a l’exhauriment de la dotació pressupostària del Programa.

Compartir:
Buy now