Ajuts, subvencions i finançament

Anunci de l’aprovació inicial de les Bases reguladores de la convocatòria de subvencions a empreses per a la contractació de persones aturades de Molins de Rei. Convocatòria 2019

Disponible fins el dia 30/10/2019

El Ple de l’Ajuntament de Molins de Rei, en sessió ordinària de data 25 de juliol de 2019, va aprovar inicialment les Bases reguladores de la convocatòria de subvencions a empreses per a la contractació de persones aturades de Molins de Rei. Convocatòria 2019.

Es sotmet l’expedient a informació pública, durant un termini de 20 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la publicació de l’anunci en el BOPB, a l’objecte de que els interessats puguin examinar-lo i presentar les reclamacions i/o al•legacions que estimin oportunes.

La consulta de l’expedient es podrà realitzar a les dependències del Centre d’Ocupació i Serveis a les Empreses, Joan N. García-Nieto, sita a Francesc Layret, 15.

En la mateixa sessió es va aprovar la convocatòria, obrint-se un termini per presentar les sol•licituds, a partir de l’aprovació definitiva de les bases fins el dia 30 d’octubre de 2020.

La qual cosa és fa pública.

Molins de Rei, 6 d’agost de 2019

L’ALCALDE,

Xavi Paz Penche

Informació relacionada

Compartir:
Buy now