Ajuts, subvencions i finançament

Ajuts a projectes de producció de bateries del vehicle elèctric


Aquesta convocatòria té per objecte l’execució de plans d’ inversió corresponents a la secció A de bateries del vehicle elèctric.

Seran susceptibles d’ ajuts les actuacions que s’ emmarquin en algun dels següents tipus de projecte:

  1. Creació d’ establiments industrials: inici d’ una nova activitat de producció en qualsevol punt del territori nacional.
  2. Ampliacions de la capacitat de producció instal·lada en centres de producció existents, a través de la implantació de noves línies de producció. A efectes de classificació del projecte segons les tipologies anteriors, s’entendrà per implantació d’ una nova línia de producció a l’ adquisició del conjunt d’ equips que permeten fabricar de forma autònoma un producte. Queden fora d’ aquesta definició les actuacions sobre una línia existent, com poden ser les substitucions de maquinària i elements auxiliars de producció, les adaptacions o millores d’ aquestes.
  3. Reordenació de línies prèviament existents per a la fabricació de productes que anteriorment no estiguessin en producció a la planta.

Els ajuts concedits en el marc d’ aquesta convocatòria podran tenir la forma de préstec reemborsable o ser una combinació de préstec i subvenció. L’import total màxim convocat serà de 837.000.000 euros dels quals 287.000.000 euros seran en forma de préstecs i 550.000.000 euros en forma de subvenció.

El finançament total a concedir serà com a màxim del 80 per cent del pressupost finançable.

El termini de presentació de sol.licituds restarà obert fins al 15 de setembre de 2023.

Per més informació i el procediment de sol·licitud mitjançant el següent enllaç.

Compartir:
Buy now