Ajuts, subvencions i finançament

Subvencions start-up capital per a empreses tecnològiques emergents


OBJECTE I FINALITAT
Aquesta Resolució té per objecte obrir la convocatòria per a l’any 2023 de la línia de subvencions start-up capital per a empreses tecnològiques emergents.

ENTITATS BENEFICIÀRIES
Podran ser beneficiàries d’aquests ajuts les petites empreses emergents (start-up) tecnològiques amb tecnologia pròpia i establiment operatiu a Catalunya que compleixen els requisits següents:

– Que s’hagin constituït, comptat a partir de la data d’inscripció de l’empresa al Registre Mercantil (o registre anàleg), com a mínim 1 dia abans de la publicació de la corresponent convocatòria al DOGC.

Que s’hagin constituït, comptat a partir de la data d’inscripció de l’empresa al Registre Mercantil (o registre anàleg), com a màxim, 18 mesos abans de la data de presentació de la sol·licitud de l’ajut.

– Que tinguin personalitat jurídica pròpia, independent de la dels seus socis fundadors.

– Que l’equip fundador de l’empresa siguin emprenedors, i que tinguin la majoria del capital de l’empresa (51%).

– Que el finançament total rebut fins a la data de sol·licitud en forma de subvencions públiques, préstecs no garantits per part de l’equip emprenedor i aportacions de capital que no provinguin de l’equip emprenedor, sigui inferior a 250.000,00 euros (s’haurà d’indicar com un punt dins de la memòria tècnica).

– Que no cotitzin en un mercat de valors regulat.

– Que no hagin distribuït dividends des de la seva constitució.

– Que no hagin estat fruit d’un projecte de concentració empresarial.

– Estar en situació censal d’alta a l’Agència Tributària que acrediti la realització d’activitat econòmica a data de sol·licitud de l’ajut.

QUANTIA
La quantitat màxima destinada a la línia d’ajuts és de 2.000.000,00 euros. La intensitat de l’ajut serà del 75% del cost subvencionable, amb un màxim de 99.000,00 euros per projecte. ‘empresa rebrà l’assessorament d’un consell assessor format per un/a mentor/a que haurà de dur a terme un mínim de 5 reunions de 2 hores cadascuna fins a la finalització del projecte. L’empresa escollirà a un mentor o mentora del directori d’acreditats com a mentors o mentores d’empreses emergents (start-up) vigent en la data de sol·licitud.

SOL·LICITUDS
El termini de presentació de sol·licituds anirà des de les 09:00 hores de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució al DOGC fins a les 14:00 hores del dia 16 de maig de 2023.

Per més informació sobre la convocatòria fer clic aquí

Compartir:
Buy now