Ajuts, subvencions i finançament

Subvencions per a projectes d’inversions productives que millorin la competitivitat, l’impacte en el grau de sostenibilitat ambiental i la digitalització a empreses industrials

Disponible fins el dia 27/04/2023

Segons les bases:

Entitats beneficiàries:  Podran accedir a aquests ajuts les empreses industrials i de serveis connexos a la producció sempre que l’activitat principal de l’entitat que sol·licita l’ajut estigui inclosa en algun dels codis de la CCAE (Classificació catalana d’activitats econòmiques) que es detalla a l’annex 2 d’aquesta Resolució.

(…)

Empreses industrials

10 Indústria de productes alimentaris.

11 Fabricació de begudes.

12 Indústries del tabac.

13 Indústries tèxtils.

14 Confecció de peces de vestir.

15 Indústria del cuir i del calçat.

16 Indústria de la fusta i del suro, excepte mobles; cistelleria i esparteria.

17 Indústries del paper.

18 Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats.

19 Coqueries i refinatge del petroli.

20 Indústries químiques.

21 Fabricació de productes farmacèutics.

22 Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques.

23 Fabricació d’altres productes minerals no-metàl·lics.

24 Metal·lúrgia i fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges.

25 Fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equips.

26 Fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics.

27 Fabricació de materials i equips elèctrics.

28 Fabricació de maquinària i equips NCAA.

29 Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs.

30 Fabricació d’altres materials de transport.

31 Fabricació de mobles.

32 Indústries manufactureres diverses.

331 Reparació de productes metàl·lics, maquinària i equips.

332 Instal·lació de maquinària i equips industrials.

72 Recerca i desenvolupament

 

Quantia dels ajuts: La subvenció per a les persones beneficiàries serà de fins a un 20% de la inversió elegible amb un màxim de 500.000,00 euros d’ajut per projecte.

Projectes i despeses subvencionables

5.1 Es consideren subvencionables els projectes d’inversions en actius fixes per a noves plantes industrials o per a millora o nous processos productius amb un import mínim de 250.000,00 euros i màxim de 3.000.000,00 euros a Catalunya i que comportin almenys el manteniment dels llocs de treball existents. En el cas que el projecte presentat tingui un import d’inversió superior als 3.000.000,00 euros caldrà justificar igualment l’import íntegre del projecte.

5.2 Es consideren subvencionables les despeses següents:

Inversió en actius fixes de l’establiment productiu. Els actius fixes subvencionables s’hauran d’incloure a l’actiu de l’empresa i romandre en l’establiment almenys durant 5 anys des de la data de finalització del projecte, no podent l’empresa beneficiària aplicar en l’indicat període cap mesura que suposi el cessament de l’activitat.

(…)

Termini de presentació de les sol·licituds, juntament amb la documentació i annexos corresponents comença a les 9.00 de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució al DOGC i romandrà obert fins a les 14.00 del 27 d’abril de 2023.

Compartir:
Buy now