Ajuts, subvencions i finançament

Subvencions per a projectes de foment de l’economia circular


RESOLUCIÓ ACC/3807/2022, de 30 de novembre, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions per a projectes de foment de l’economia circular.

 Aquesta línia de subvencions té com a objecte el foment de projectes per accelerar la transició cap a una economia circular a Catalunya, millorar l’eficiència en l’ús dels recursos materials i desacoblar el desenvolupament econòmic global del consum de recursos.

Poden ser objecte de les subvencions regulades en aquestes bases els projectes de les classes A, B o C relatius als recursos materials i als residus diferents de l’aigua, l’energia i les emissions atmosfèriques que es defineixen a continuació:

  • Classe A. Projectes d’implementació en el mercat de nous productes o serveis.
  • Classe B. Projectes d’obtenció i testatge de prototips o projectes demostratius de nous productes o serveis.
  • Classe C. Estudis sectorials amb accions de comunicació per a associacions empresarials o sindicals

Podran ser beneficiàries d’aquestes subvencions:

  • Projectes de classe A o B: empreses privades i agrupacions d’empreses privades.
  • Projectes de classe C: organitzacions empresarials que tinguin com a finalitat representar els interessos d’un sector empresarial, sempre que siguin de naturalesa privada i amb personalitat jurídica pròpia, o sindicats.

L’import de l’ajut és d’un màxim del 75% de les despeses objecte de l’ajut per a microempreses i pimes, o del 50% si l’empresa beneficiària no és una microempresa o una pime. L’import és d’un màxim de 60.000 euros per projecte en el cas de projectes de les classes A o B, i de 30.000 euros per projecte per a projectes de la classe C.

El termini de presentació de les sol·licituds, juntament amb la documentació corresponent restarà obert fins a les 14:00 hores del dia 15 de febrer de 2023.

En aquest enllaç, trobareu el detall de la subvenció.

Compartir:
Buy now