Ajuts, subvencions i finançament

Subvencions en l’àmbit del comerç, dels serveis, l’artesania i la moda afectats econòmicament per la COVID-19

Disponible fins el dia 30/06/2020

Subvencions en l’àmbit del comerç, dels serveis, l’artesania i la moda afectats econòmicament per la COVID-19, tenen per objectiu reactivar l’activitat econòmica davant l’emergència sanitària per la COVID-19 i que creiem que poden ser del vostre interès.

Les sol•licituds es poden presentar a partir d’avui dijous, 30 d’abril, per mitjans telemàtics a través del Canal Empresa, al web del CCAM, o del Departament d’Empresa i Coneixement juntament amb la documentació específica que es requereix en cadascuna les línies del Pla d’Ajuts. El termini de presentació finalitza el 31 de desembre d’enguany o fins que s’exhaureixi el pressupost (això pel programes 3, 4, 5 i 6, els altres són fins a 30 de juny).

El Pla d’Ajuts inclou 7 programes específics dirigits a autònoms, pimes i microempreses de comerç al detall i serveis, artesania i moda, tant individuals com associades o agrupades, especialment les obligades al tancament arran de la declaració de l’estat d’alarma o que han patit un descens del 70% de la facturació. S’entén que són empreses de serveis a la persona els tallers mecànics, els serveis fotogràfics, copisteries i arts gràfiques, serveis de reparacions, tintoreria i bugaderies, perruqueria i salons d’estètica i bellesa, bars i restaurants, i serveis de menjar preparat i càtering.

Més informació


Els programes que empreses de comerç i serveis i parades del mercat municipal poden ser beneficiàries són:

Programa 3. Reactivació del comerç (pàgina 19 del document)

ATENCIÓ! Aquest programa queda suspesa la presentació de noves sol·licituds de subvenció atès que el número de peticions rebudes i pendents de valoració supera amb escreix el pressupost inicialment assignat per a aquesta línia d’ajuts. 

Beneficiaris: Empreses de comerç al detall i de serveis amb establiment a peu de carrer i parades de mercats municipals sedentaris i no sedentaris.

Requisits: La suspensió de l’activitat o bé decrement de la facturació de com a mínim d’un 70% en els mesos de març i abril respecte any anterior.
Adhesió a les campanyes de reactivació del sector comercial del CCAM
Incompatible amb el Programa 4

Documentació: Formulari de sol•licitud identificant on es destinarà l’import subvencionat.
Declaració responsable de suspensió de l’activitat, o bé de decrement de la facturació de com a mínim un 70%, en els mesos de març i abril, respecte al mateix període de l’any anterior.

Acció subvencionable: Qualsevol actuació per a la reactivació del negoci

Quantia de la subvenció: Fins al 100% de les accions subvencionables amb un màxim de 2.500 euros.

Despeses subvencionables: Qualsevol despesa amb excepció de:
– Sous i salaris.
– Subministres.
– Amortitzacions i rentings.
– Despeses de viatges tals com: bitllets d’avió, hotels, dietes, etc.

 


Programa 4. Programa de suport a la inversió per a la nova implantació de comerços i millora comercial dels establiments. (pàgina 20 del document )

Beneficiaris: Empreses de comerç, serveis, artesania i moda
Parades de mercats municipals

Requisits
Inversió mínima: 2.000 euros
Àmbit 1: Ser titular de la compra, lloguer o concessió i no superar una inversió de 60.000 euros. No entren les concessions
administratives d’inauguracions de nous MM
Àmbit 2: Botigues i parades de MM amb antiguitat de mínim 10 anys o 5 anys si són parades de mercats no sedentaris.
Incompatible amb el Programa 3

Documentació: Fotografia façana i interior establiment (previ a l’acció)
Llicència d’obertura municipal
Còpia del contracte
Pressupost detallat o factures de les despeses
d’obertura o reformes

Acció subvencionable
Àmbit 1: Recuperació de locals buits – obertures
Àmbit 2: Reformes d’establiments

Quantia de la subvenció: Fins al 50% de les despeses subvencionables
Màxim 5.000 euros

Despeses subvencionables
Àmbit 1: Derivades de la compra, lloguer, traspàs o concessió + despeses d’obertura (obres….)
Àmbit 2: Despeses derivades de la reforma (no inclou mobiliari ni maquinària)

També us informem que a la web del CCAM s’ha habilitat un apartat de preguntes freqüents relacionades amb les subvencions de 2020

Compartir:
Buy now