Ajuts, subvencions i finançament

Subvencions d’iniciatives innovadores d’emprenedoria social i/o tecnològica


L’objecte d’aquesta línia de subvencions és promoure el desenvolupament d’iniciatives i reptes d’innovació per a nova emprenedoria i empreses ja consolidades que desenvolupin projectes i activitats d’innovació tecnològica amb retorn social.

Els projectes podran estar relacionats amb alguna d’aquestes tres àrees:

  • Pràctiques d’innovació social.
  • Solucions smarts en l’àmbit tecnològic, ambiental, de la salut i qualitat de vida.
  • Tendències tecnològiques emergents en economia circular.

La selecció dels projectes i la proposta de la quantia de les subvencions que s’atorgarà a cadascú dels projectes seleccionats, correspon al òrgan col·legiat designat en les bases i la convocatòria, essent el mínim de 5.000€ euros per subvenció i projecte.

Podran ser beneficiaris d’aquesta subvenció les persones físiques o jurídiques, que estiguin empadronades o amb domicili fiscal en qualsevol municipi de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, que presentin la sol·licitud i documentació en temps i forma, i una proposta de projecte utilitzant qualsevol suport tecnològic i que respongui a reptes plantejats en qualsevol dels àmbits descrits en el punt 2 de les bases.

El termini de presentació de sol·licituds restarà obert fins a proper 6 de juny de 2024.

Podeu trobar tota la informació sobre aquesta ajuda i del procediment per sol·licitar-la mitjançant el següent enllaç.

Compartir:
Buy now