Ajuts, subvencions i finançament

Subvencions de l’Ajuntament de Molins de Rei a les persones desocupades que s’estableixin com a autònomes


Des de l’Ajuntament de Molins de Rei amb l’objectiu d’impulsar la reactivació econòmica de la vila, s’han aprovat les Bases reguladores de la convocatòria de subvencions a les persones desocupades que s’estableixen com autònomes, per la posada en marxa d’una activitat econòmica.

En el marc d’aquesta convocatòria, l’Ajuntament de Molins de Rei subvencionarà per cada nova alta en el Regim Especial d’Autònoms de la Seguretat Social fins el 100% de la quota mensual a pagar durant els 6 primers mesos un cop deduïdes les subvencions d’altres administracions pel mateix concepte i fins el 50% de la quota mensual a pagar els 6 mesos següents un cop deduïdes les subvencions d’altres administracions pel mateix concepte, amb un import màxim total de 800€.

El període de presentació de les sol·licituds és fins el 30 de setembre de 2014 o fins que s’exhaureixi el crèdit disponible.

Compartir:
Buy now