Ajuts, subvencions i finançament

Subvencions de l’Ajuntament de Molins de Rei a les persones desocupades que s’estableixin com a autònomes


Des de l’Ajuntament de Molins de Rei es continua impulsant la reactivació econòmica de la vila. Per aquest motiu, s’ha aprovat la tercera convocatòria de les Bases reguladores de subvencions a les persones desocupades que s’estableixen com autònomes, per la posada en marxa d’una activitat econòmica, després de la bona acollida que han tingut les dues convocatòries anteriors per part dels emprenedors.

En el marc de la convocatòria, l’Ajuntament de Molins de Rei subvencionarà per cada nova alta en el Regim Especial d’Autònoms de la Seguretat Social fins el 100% de la quota mensual a pagar durant els 6 primers mesos un cop deduïdes les subvencions d’altres administracions pel mateix concepte i fins el 50% de la quota mensual a pagar els 6 mesos següents un cop deduïdes les subvencions d’altres administracions pel mateix concepte, amb un import màxim total de 800€.

El període de presentació de les sol·licituds és fins el 30 d’octubre de 2016 o fins que s’exhaureixi el crèdit disponible.

És important tenir en compte el que especifica l’article 13.2 de les bases reguladores, en quant a la justificació, i terminis.

Podeu trobar més informació sobre els requisits de les persones beneficiaries, la documentació a presentar, lloc, terminis, forma de justificació i Bases reguladores de la convocatòria, en l’arxiu de documentació.

Per qualsevol aclariment i suport en la tramitació, us podeu posar en contacte amb nosaltres trucant al 936684812 de 8 a 15h (Sra. Sara Mínguez) o bé mitjançant l’adreça electrònica empresa@molinsderei.cat

Compartir:
Buy now