Ajuts, subvencions i finançament

Subvenció de suport a projectes reindustrialització, projectes relocalització d’activitat productiva a Catalunya i projectes d’inversió del sector industrial i de serveis a la producció

Disponible fins el dia 23/05/2022

L’objectiu és donar suport a projectes que ajudin a mitigar l’efecte negatiu que la pandèmia de la Covid-19 ha generat sobre la indústria mitjançant les línies següents:

  1. Subvencions per a projectes de reindustrialització per tornar a posar en marxa o continuar l’activitat de centres productius que hagin tancat o deslocalitzat.
  2. Subvencions per a projectes d’empreses industrials o de serveis a la producció per incorporar als centres productius llocs de treball afectats per situacions de tancament d’empreses, reducció d’activitat, o deslocalització.
  3. Subvencions per a projectes de relocalització d’activitat productiva a Catalunya, invertint en nous centres productius i contractant nous llocs de treball o mitjançant aliances amb proveïdors locals ja existents a Catalunya, que puguin passar a fabricar els productes que fins ara es feien en tercers països i que també requereixin inversions i nous llocs de treball per adaptar-se a aquesta nova necessitat.
  4. Subvencions per a projectes d’inversions industrials en actius fixes a Catalunya i/o que alhora comportin un increment net de llocs de treball.
  5. Subvencions per a projectes d’adquisició d’empreses industrials o de serveis a la producció en situació de dificultat que o bé estiguin en situació concursal i/o hagin comunicat aquesta circumstància al Departament d’Empresa i Treball.

Beneficiaris: Empreses industrials i de serveis de producció tenint en compte que haurà d’estar inclòs a la llista de CCAE que es detalla:

Empreses industrials                                                                      Empreses de serveis a la producció

10 Indústria de productes alimentaris.

11 Fabricació de begudes.

12 Indústries del tabac.

13 Indústries tèxtils.

14 Confecció de peces de vestir.

15 Indústria del cuir i del calçat.

16 Indústria de la fusta i del suro, excepte mobles; cistelleria i esparteria.

17 Indústries del paper.

18 Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats.

19 Coqueries i refinatge del petroli.

20 Indústries químiques.

21 Fabricació de productes farmacèutics.

22 Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques.

23 Fabricació d’altres productes minerals no metàl·lics.

24 Metal·lúrgia i fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges.

25 Fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equips.

26 Fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics.

27 Fabricació de materials i equips elèctrics.

28 Fabricació de maquinària i equips ncaa.

29 Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs.

30 Fabricació d’altres materials de transport.

31 Fabricació de mobles.

32 Indústries manufactureres diverses.

331 Reparació de productes metàl·lics, maquinària i equips.

332 Instal·lació de maquinària i equips industrials.

35 Subministrament d’energia elèctrica i gas.

36 Captació, potabilització i distribució d’aigua.

37 Recollida i tractament d’aigües residuals.

38 Tractament i eliminació de residus.

39 Activitats de descontaminació i altres serveis de gestió de residus.

52 Emmagatzematge i activitats afins al transport

62 Serveis de Tecnologia de la informació (per a la indústria)

71 Serveis tècnics d’enginyeria (anàlisi i assaigs tècnics per a la industria)

 

Quantia:

Amb caràcter general:

  • Màxim 2.300.000,00 euros per projecte
  • Amb un màxim:

– 10% actius fixos

– 10.000 euros per cada lloc de treball creat amb cost salarial brut superior a 40.000 euros;

– 7.500 euros per cada lloc de treball creat amb un cost salarial brut igual o inferior a 40.000 euros.

Termini: El termini per sol.licitar les subvencions és del 15 d’abril al 23 de maig de 2022.

Subvencions a projectes de reindustrialització, relocalització i inversió del sector industrial. Canal Empresa (gencat.cat)

 

Compartir:
Buy now