Ajuts, subvencions i finançament

Microcrèdits socials per a persones emprenedores usuàries d’INICIA


El Departament d’Empresa i Ocupació i Microbank de La Caixa, han signat un nou conveni de col·laboració per tal d’oferir microcrèdits socials per a persones emprenedores usuàries d’INICIA. La principal novetat respecte als productes que ja teníem és que no es requeriran garanties ni avals per a la seva formalització (excepte per a persones jurídiques)

Les condicions són les següents:

Import màxim: 25.000 euros (amb un màxim del 95% de la inversió)
Beneficiaris: Persones físiques amb un projecte d’autocupació. Professionals autònoms amb rendes fins a 60.000 euros. Persona jurídica (Microempreses amb menys de 10 treballadors i amb una facturació anual inferior a 500.000?)
Periodicitat: Mensual
Termini: 60 mesos inclosos 6 mesos de carència opcional
Tipus d’interès: 7,75%, fix tota la vida de l’ operació. Sense comissió d’obertura i d’estudi.
Garanties: Sense garantia real ni condició d’avals, excepte quan el titular sigui una persona jurídica, que es requerirà aval necessàriament.

Així mateix us informem que s’han actualitzat les condicions dels convenis per als préstecs INICIA amb el BBVA i el Banc de Sabadell.

Teniu tota la informació disponible sobre aquestes novetats a la Guia de Finançament del portal INICIA.

Compartir:
Buy now