Ajuts, subvencions i finançament

Línia d’ajuts en forma de garantia per al finançament de projectes de persones emprenedores, autònoms, micro, petites i mitjanes empreses, i es fa pública la convocatòria corresponent per a la línia Emprèn 2015


Podran ser beneficiaris d’aquesta línia d’ajuts les persones emprenedores, els autònoms que estiguin donats d’alta al règim corresponent de la Seguretat Social o mutualitat, les micro i les petites empreses i, en determinades activitats dels àmbits del comerç i dels serveis, les mitjanes empreses, totes elles amb seu social o centre de treball a Catalunya, que estiguin legalment constituïdes, d’alta a l’activitat i inscrites als registres corresponents.

A efectes d’aquests bases, es consideren emprenedores les persones físiques que no estiguin constituïdes com a treballadores autònomes, sempre que acreditin haver demanat l’alta al Cens d’activitats econòmiques, mitjançant la presentació a Hisenda (a l’AEAT) dels models 036 o 037, per fer inversions abans d’iniciar l’activitat.
No podran ser beneficiàries de la subvenció les persones emprenedores que sol·licitin l’ajut per a un préstec exclusivament de circulant.

Tipologia dels projectes

Projectes d’inversió: S’entendrà per inversió l’adquisició d’un o diversos actius fixos, materials o immaterials, dels inclosos al grup 2 del Pla general de comptabilitat, adscrits a la consecució d’una mateixa finalitat. S’entendrà per actiu productiu aquell que s’incorpori a l’activitat principal de l’empresa i, conseqüentment, augmenti el valor de l’immobilitzat brut en el seu balanç;

Projectes de circulant: Projectes relatius a l’activitat del dia a dia de l’empresa com ara necessitats de tresoreria, compra d’estocs o finançament a clients

El termini per poder sol·licitar l’ajut és fins el 26 de febrer de 2016 o fins a exhaurir el pressupost per aquests conceptes.

Compartir:
Buy now