Ajuts, subvencions i finançament

Subvencions en l’àmbit de les activitats de comerç al detall, i de les associacions i entitats de comerç


Objecte

L’objecte d’aquestes bases es la regulació de la concessió de subvencions en l’àmbit del programa de modernització del comerç, Fons Tecnològic, amb la finalitat d’impulsar la competitivitat i la modernització, a través de la transformació digital i sostenible de les petites i mitjanes empreses de comerç i de les associacions i entitats de comerç.

Persones beneficiàries

Les persones professionals autònomes que estiguin donades d’alta en el règim especial dels treballadors per compte propi o autònoms titulars d’un establiment de comerç al detall.

Les petites i mitjanes empreses titulars d’un establiment de comerç al detall, donades d’alta en el cens de l’impost d’activitats econòmiques.

Les entitats territorials, gremis i entitats sectorials de comerç sense ànim de lucre i les associacions de mercats municipals sedentaris i no sedentaris.

Als efectes d’aquestes bases reguladores s’entenen com a empreses de comerç aquelles que presten activitats empresarials de comerç al detall, queden excloses explícitament les empreses fabricants i majoristes que no realitzen venda al detall.

Per ser beneficiari d’aquestes subvencions l’activitat principal del negoci, haurà de correspondre amb alguna de les activitats següents de la Classificació Nacional de les Activitats Econòmiques 2009 (CNAE 2009):

– CNAE 45

– CNAE 47

Tipologia d’accions subvencionables

 

Seran subvencionables les següents actuacions:

En l’àmbit de les empreses de comerç:

– Projectes de noves tecnologies dirigides a millorar diferents àrees de l’estratègia comercial en línia i de comunicació, del model de negoci i de l’experiència de compra, es subvencionaran despeses relacionades amb:

 1. a) La millora de l’atenció, relació i coneixement de la clientela, i la seva fidelització mitjançant l’ús de noves tecnologies i tècniques d’analítica avançada
 2. b) Despeses per fomentar la omnicanalitat dels models de negoci i la millora de l’experiència de compra en l’entorn digital, creació d’una botiga online
 3. c) Despeses relacionades amb la implementació de solucions de ciberseguretat
 4. d) Despeses per al desenvolupament d’aplicacions informàtiques dissenyades per telèfons mòbils o altres dispositius o mitjans digitals que serveixin per promocionar productes i serveis.
 5. e) Despeses de contractació de serveis d’assessorament tecnològic efectuat per persones acreditades mitjançant el segell d’assessors i assessores tecnològiques del Consorci de Comerç, Artesania i Moda.

– Despeses referides a la transformació del punt de venda:

 1. a) Digitalització de la gestió del comerç.
 2. b) Transformació digital del comerç no sedentari
 3. c) Aplicació de noves tecnologies en el punt de venta per millorar i actualitzar el procediment de pagament i evitar cues i aglomeracions.
 4. d) Adquisició de mobiliari tecnològic i eines tecnològiques per a l’establiment físic: balances, ordinadors, tauletes …. sempre que siguin per a ús directe de l’establiment o de la seva clientela
 5. e) Interactivitat: etiquetes NFC, codis QR….)
 6. f) Implantació d’etiquetes electròniques RFID
 7. g) Sistemes de comptadors de persones
 8. h) Sistemes de mesura del tràfic de persones a les diferents àrees de la botiga (mapes de calor)

– Despeses relatives a la sostenibilitat i a l’economia circular:

 1. a) Inversions per disminuir el consum d’envasos i embalatge.
 2. b) Adopció de noves tecnologies per disminuir els costos i l’impacte mediambiental de la distribució comercial, lliuraments i devolucions, sobretot per al que fa referencia a l’últim quilòmetre.
 3. c) Instal·lació de sistemes digitalitzats de punts de recollida (compra de guixetes i/o armaris amb el software corresponent) dins dels establiments físics en trama urbana consolidada.

En l’àmbit de les entitats i associacions de comerç: 

 1. Millora de l’atenció i relació i coneixement de les persones consumidores i la seva fidelització mitjançant l’ús de noves tecnologies i tècniques d’analítica avançada
 2. Inversió en canals digitals de les associacions
 3. Publicitat i comunicació en mitjans o suports digitals
 4. Mètriques i anàlisis del mercat
 5. Solucions de ciberseguretat a nivell associatiu
 6. Adquisició de mobiliari i eines tecnològiques
 7. Formació destinada a millorar l’ús i gestió d’eines tecnològiques en el comerç, marketing digital, tècniques de fidelització i explotació i anàlisi de dades vinculats amb la venta online.

Requisits

 La inversió mínima és de 2.000 euros.

En l’àmbit de les empreses de comerç, la persona beneficiaria ha de tenir com a mínim un establiment a peu de carrer a Catalunya i haurà d’ajuntar en el formulari de sol·licitud la Referència de l’Informe de resultat de l’autodiagnosi TIC (https://autodiagnosi.ccam.cat/) del CCAM.

Les solucions tecnològiques han d’estar com a mínim en llengua catalana.

Els projectes a subvencionar s’han de dur a terme a través d’empreses especialitzades del sector que puguin acreditar la seva experiència.

 

Quantia

L’ajut atorgat té el caràcter d’import màxim i consistirà en una aportació única per persona beneficiaria de fins al 80% de les despeses subvencionables amb un màxim de 75.000 euros

El termini de presentació de les sol·licituds, juntament amb la documentació i annexos comença a les 9:00 hores del dia 15 de desembre de 2022 i acaba a les 14:00 hores del dia 19 de gener de 2023.

Per més informació fer clic aquí

Compartir:
Buy now