Ajuts, subvencions i finançament

Convocatòria per a l’any 2022 de la línia d’ajuts a les xarxes d’inversors privats d’ACCIÓ

Disponible fins el dia 26/10/2022

Podran ser beneficiàries d’aquests ajuts les entitats catalanes acreditades per ACCIÓ com a entitat de finançament alternatiu en la categoria de Xarxes d’Inversors Privats a data de sol•licitud de l’ajut.

Actuacions subvencionables:

S’atorgaran ajuts a les xarxes d’inversors privats d’ACCIÓ on els seus inversors adscrits hagin tancat operacions d’inversió en empreses adscrites a la mateixa xarxa. (…)

(…) S’entén per operació d’inversió tancada el desemborsament per part d’un o més inversors adscrits a una xarxa en una empresa adscrita a la mateixa o a diverses xarxes que mai abans no hagi estat objecte d’una operació d’inversió tancada, subvencionada mitjançant la línia d’ajuts a les xarxes d’inversors privats d’ACCIÓ. (…)

(…) S’entén com a inversor adscrit a la xarxa qualsevol persona física o jurídica que tingui la consideració d’inversor per part de la xarxa, amb data prèvia a la formalització de l’operació, exceptuant-ne la seva consideració com a inversor de les societats de capital risc, els fons de capital risc, les societats gestores de fons de capital risc i les societats gestores d’entitats d’inversió col·lectiva de tipus tancat, així com els inversors d’origen públic com AVANÇSA, IFEM-ICF o ENISA i aquells vehicles de coinversió relacionats amb la pròpia xarxa d’inversors privats (…)

Quantia de l’ajut

5.1 La quantia de la subvenció a atorgar per a les actuacions previstes a la base 4 d’aquest annex és un mòdul econòmic de cost per hora, l’import del qual s’ha determinat en base a l’informe tècnic motivat “Sistema de mòduls per a la línia de subvenció de Xarxes d’Inversors Privats 2021”, de 19 de juliol de 2021, en el qual s’han previst les variables tècniques econòmiques i financeres. Aquest mòdul, un cop aplicada l’actualització que correspongui, es publicarà a la convocatòria corresponent.

5.2 Als efectes d’aquestes bases reguladores s’estableix un import per mòdul, per a les despeses de gestió i direcció de la xarxa d’un cost de 24,05 euros per hora de dedicació al projecte subvencionat amb els màxims previstos a la base 7.6 d’aquest annex.

Compartir:
Buy now