Ajuts, subvencions i finançament

Convocatòria de concessió de subvencions de l’any 2022 per al desenvolupament del Programa TU+1 de foment de la contractació indefinida d’un treballador o treballadora per part d’autònoms sense treballadors a càrrec seu


Termini presentació sol.licituds:

El termini de presentació del formulari de sol·licitud, amb la documentació annexa inclosa, comença a les 9.00 hores de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i finalitza a les 15.00 hores del desè dia hàbil.

Quantia:

La quantia del mòdul econòmic per a aquesta convocatòria es fixa en un import de 18.325,92 euros, que incorpora al cost salarial el cost dels complements salarials, inclosa la quota patronal.

En cas que es formalitzi un contracte de treball a temps parcial, que no pot ser en cap cas inferior al 50% de la jornada de treball, la quantia del mòdul s’ajustarà proporcionalment en funció de la jornada de treball establerta.

Actuacions subvencionables:

(…) l’actuació subvencionada consistirà en la formalització d’un contracte de treball indefinit amb una persona en situació d’atur inscrita com a demandant d’ocupació no ocupada (DONO) durant el període mínim temporal de 18 mesos.

(…)

Segons les bases, podran ser beneficiaries:

  1. Persones beneficiàries

5.1 Poden ser beneficiaris de les subvencions que preveu aquesta Ordre els treballadors i treballadores autònoms sense assalariats a càrrec, o les societats limitades unipersonals (SLU), quan la persona física que les constitueixi desenvolupi la seva activitat a la societat, sense assalariats a càrrec.

5.2 Poden ser beneficiaris d’aquests ajuts els treballadors i treballadores autònoms amb un o diversos treballadors o treballadores autònoms col·laboradors a càrrec, sempre que el nou contracte indefinit no es formalitzi amb aquest o aquests treballadors o treballadores autònoms col·laboradors.

5.3 En cap cas poden obtenir la condició de persona beneficiària de la present subvenció:

  1. a) Els treballadors o treballadores autònoms econòmicament dependents (TRADE).
  2. b) Els treballadors o treballadores autònoms col·laboradors.
  3. c) Els treballadors o treballadores autònoms que formin part d’una societat civil privada (SCP) o d’altres tipus de societats, excepte les societats unipersonals.
  4. d) Els treballadors o treballadores autònoms que siguin socis de cooperatives.
Compartir:
Buy now