Ajuts, subvencions i finançament

Bases reguladores per a la concessió dels ajuts del Programa d’Internacionalització Agrupada


Es consideren subvencionables les actuacions dirigides a potenciar l’agrupació i cooperació entre empreses, mitjançant acords de cooperació o de col·laboració, per a la internacionalització dels seus productes o serveis amb l’execució d’actuacions d’una durada mínima d’1 any en mercats definits a la sol·licitud i amb un mateix objectiu.

Beneficiaris
:
–    Pels projectes duts a terme a través de la creació d’un grup de cooperació empresarial, es consideren beneficiàries les empreses amb ànim de lucre i domicili social a Catalunya que tinguin una facturació superior als 100.000 euros o un volum d’exportació superior a 60.000 euros l’any anterior al de la sol·licitud.
Les empreses poden ser industrials o de serveis, sempre que aquests serveis es desenvolupin a l’exterior i per a no residents a l’Estat espanyol.
–  Agrupacions d’Interès Econòmic i les cooperatives de serveis sense ànim de lucre que compleixin els requisits establerts a la base 2.5, sempre i quan les empreses que les formen compleixin amb els requisits que s’han definit a la base anterior.

El termini per poder sol·licitar l’ajut finalitza el proper 29 de setembre de 2015.

Compartir:
Buy now