Ajuts, subvencions i finançament

Bases reguladores línia ajuts en forma d’avals financers, tècnics i econòmics, per contribuir, en el seu finançament, a la millora de la competitivitat de les cooperatives i de les societats laborals catalanes i les seves federacions 2014


L’ajut consisteix en la subscripció del 4% de l’import de l’aval financer i econòmic, i de l’1% en cas de l’aval tècnic, en forma de capital de l’empresa Avalis de Catalunya, SGR, i respon a la subscripció de capital obligatòria que han de realitzar els sol·licitants de l’aval per formar part de la societat de garantia recíproca.

Objecte de l’aval:
Aval financer: Préstecs destinats a projectes d’inversió en actiu fix així com, el refinançament de passius, la compra de mercaderies i el circulant en general. (Queden excloses les inversions vinculades a promocions immobiliàries).
Aval tècnic: Operacions de riscos d’obligacions no dineràries que han de respondre en cas d’incompliment dels compromisos contrets pels avalats, i les licitacions de concursos públics davant l’Administració.
Aval econòmic: Operacions de riscos dineraris davant tercers responent del compliment de contractes davant proveïdors i/o clients.
Operacions recollides al Conveni de circulant signat entre Avalis de Catalunya, SGR, i les entitats financeres: pòlissa de crèdit, pòlissa de préstec, pòlissa de descompte, factoring i confirming.

El termini per poder sol·licitar l’ajut finalitza el proper 31 de desembre de 2014.

Compartir:
Buy now