Ajuts, subvencions i finançament

Bases reguladores dels ajuts del Pla Esprint del Programa Start-Up Catalonia


L’objecte d’aquestes bases és regular l’atorgament dels ajuts Pla Esprint del Programa Start-Up Catalonia

L’objectiu del Pla és impulsar el creixement accelerat d’empreses innovadores de menys de 5 anys amb alt potencial de creixement, un model de negoci provat i un equip compromès amb el creixement de l’empresa a través de l’acompanyament i professionalització dels equips emprenedors.

Podran ser beneficiàries d’aquests ajuts les empreses de creació recent i reempreses amb establiment operatiu a Catalunya que tinguin una activitat industrial, comercial o de serveis, que estiguin en coherència amb els 7 àmbits estratègics prioritaris per a la política industrial catalana definits per a la estratègia europea d’especialització intel·ligent de la Recerca i la Innovació – Research and Innovation Smart Specialization Strategy RIS3 (energia i recursos naturals, alimentació, sistemes industrials, mobilitat sostenible, indústries de disseny, salut i ciències de la vida i indústries basades en l’experiència) i que comptin amb un diferencial innovador (producte, servei, gestió o model de negoci) i tinguin un model de negoci clar.

Als efectes d’aquesta convocatòria, s’entén per empresa de creació recent la que s’hagi constituït, com a màxim, 5 anys abans de la data de presentació de la sol·licitud. Com a data de constitució de l’empresa es considerarà la data d’inscripció al Registre Mercantil o, si s’escau, al Registre de cooperatives de Catalunya; o un document anàleg en el cas de societats civils privades.

S’entén per reempresa, aquella empresa que, dins d’un període màxim de cinc anys, hagi experimentat un canvi en la seva propietat a favor d’un emprenedor (o emprenedors) per continuar la seva activitat. Com a data de constitució de la reempresa es considerarà la data del document públic d’adquisició de l’empresa per part de l’emprenedor.

El termini és fins el 29 de desembre de 2014.

Compartir:
Buy now