Ajuts, subvencions i finançament

Bases reguladores del programa Forma i Insereix, i s’obre convocatòria línia 1, adreçada a empreses al 2015


Modificació de les bases de l’Ordre EMO/185/2014, de 13 de juny, per la qual s’estableixen les bases reguladores del programa Forma i Insereix, i s’obre la convocatòria de la línia 1, adreçada a empreses, per al 2015.

Objecte
1.1 Modificar les bases 1, 2, 3, 4, 12, 13 i 16 de l’annex 1, els punts 5 i 6 de l’annex 2, i l’apartat de despeses no subvencionables de l’annex 5 de l’Ordre EMO/185/2014, de 13 de juny, per la qual s’estableixen les bases reguladores i s’obre la convocatòria de subvencions del programa Forma i Insereix per a l’any 2014 (FI 2014).

1.2 Obrir la convocatòria per al 2015, per a la línia 1 adreçada a empreses.

Aquestes bases tenen per objecte regular la concessió de subvencions per a l’execució d’accions formatives amb la modalitat de compromís de contractació dins del programa Forma i Insereix, que s’emmarca en la formació d’oferta adreçada prioritàriament a persones treballadores desocupades que promou el Servei d’Ocupació de Catalunya.

Podran ser beneficiàries d’una subvenció per a la realització de les accions formatives regulades en aquesta ordre les entitats, amb la condició que tinguin establiment operatiu, sucursal o delegació a Catalunya: empreses, associacions empresarials, gremis i altres entitats amb establiment operatiu a Catalunya que es comprometin a contractar com a mínim el 60% de alumnat atorgat, els quals han de realitzar almenys el 75% de l’especialitat o itinerari formatiu subvencionat. La contractació ha de ser de caràcter indefinit o per a un període mínim inicial de sis mesos a jornada completa, o el temps equivalent en cas que la contractació sigui a temps parcial.

Les entitats que realitzin formació per elles mateixes, d’especialitats incloses al Fitxer Català d’Especialitats Formatives del Servei d’Ocupació de Catalunya, hauran d’estar inscrites o acreditades o en procés d’inscripció i/o acreditació en el Registre de centres i entitats de formació del Servei d’Ocupació de Catalunya en el moment de presentació de la sol·licitud de subvenció.

Si la formació és a mida i l’entitat no està d’alta al Registre de centres i entitats de formació del Servei d’Ocupació de Catalunya, la resolució d’atorgament de la subvenció suposarà de manera implícita l’autorització per impartir l’acció formativa d’aquesta especialitat durant la convocatòria en què s’atorgui.

Les entitats que subcontractin tota o part de l’acció formativa ho han de fer amb centres que constin, a la data de la sol·licitud de la subvenció, ja inscrits o acreditats en el Registre per a l’especialitat sol·licitada si la formació forma part del Fitxer Català d’Especialitats Formatives. Si l’especialitat a impartir és a mida de l’empresa, igualment els centres subcontractats hauran d’estar d’alta al Registre, i la resolució d’atorgament de la subvenció suposarà l’autorització per impartir l’acció formativa d’aquesta especialitat durant la convocatòria en què s’atorgui.

El període de presentació de les sol·licituds finalitzarà el 31 d’octubre de 2015, inclòs.

Compartir:
Buy now