Ajuts, subvencions i finançament

Bases reguladores d’ajuts en forma de garantia de préstecs participatius per a empreses joves i innovadores sorgides de la recerca (MERCAT)


Podran ser beneficiàries d’aquesta línia d’ajuts les empreses joves i innovadores amb establiment operatiu a Catalunya impulsades per les universitats catalanes i els centres de recerca de Catalunya (centres CERCA) per llançar al mercat els resultats de la seva recerca i coneixement.

Les empreses beneficiàries hauran de complir els requisits següents:
a) Ser pimes no cotitzades, d’acord amb la definició de pime de la normativa europea.
b) Estar registrades des de fa cinc anys com a màxim. Si no estan obligades a registrar-se, el període de cinc anys comença a comptar des que han iniciat la seva activitat econòmica o s’han donat d’alta en un impost per la seva activitat econòmica.
c) No haver distribuït beneficis ni provenir d’una operació de concentració.
d) Tenir com a objectiu principal la introducció al mercat de nous productes, processos o serveis que tinguin com a base la recerca i el coneixement que es desenvolupen a les universitats catalanes o als centres de recerca de Catalunya (centres CERCA).
e) En queden excloses aquelles empreses en crisi definides en l’article 2.18 del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny, i la Comunicació 2014/C 249/01 de la Comissió, de 31 de juliol de 2014, i les que estan subjectes a una ordre de recuperació pendent emesa per la Comissió Europea que hagi declarat il·legal i incompatible un ajut rebut per aquesta empresa.

Les empreses beneficiàries hauran de complir la finalitat de la subvenció en un termini màxim de 5 anys.

La quantia màxima de l’ajut en forma de garantia serà del 80% del risc viu de les operacions de crèdit concedides per IFEM.

IFEM aportarà, amb caràcter general, entre 50.000,00 (cinquanta mil) i 200.000,00 (doscents mil) euros per projecte. Per als primers 66.666,00 (seixanta-sis mil sis-cents seixanta-sis) euros de finançament d’IFEM a cada empresa, la inversió màxima d’IFEM serà dues vegades la inversió en capital feta pels inversors privats independents de l’empresa. A partir de la xifra anterior, la inversió màxima d’IFEM serà igual a la suma de la inversió en capital dels inversors privats. En tot cas, l’import màxim de finançament d’IFEM a cada empresa serà de 200.000,00 (dos-cents mil) euros.

El termini per poder sol·licitar l’ajut finalitza el proper 31 d’octubre de 2015. Les sol·licituds seran tramitades a mesura que entrin al registre de l’AGAUR.

Compartir:
Buy now