Ajuts, subvencions i finançament

Anunci de l’aprovació inicial de les Bases reguladores específiques de la convocatòria de subvencions de les quotes mensuals del Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) i despeses de local, per a la posada en marxa d’una activitat econòmica.

Disponible fins el dia 30/07/2021

El Ple de l’Ajuntament de Molins de Rei, en sessió ordinària de data 4 de juny de 2020, va aprovar inicialment les Bases reguladores específiques de la convocatòria de subvencions de les quotes mensuals del Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) i despeses de local, per a la posada en marxa d’una activitat econòmica.

Es sotmet l’expedient a informació pública, durant un termini de 20 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la publicació del present anunci en el BOPB, a l’objecte de que els interessats puguin examinar-lo i presentar les reclamacions i/o al·legacions que estimin oportunes.

La consulta de l’expedient es podrà realitzar a les dependències de les Oficina d’Atenció a l’Empresa,  sita a Pl. del Mercat, 5-6

 En la mateixa sessió es va aprovar la convocatòria, obrint-se un termini per presentar les sol·licituds, a partir de l’aprovació definitiva de les bases fins el dia 31 de juliol de 2021.

La qual cosa és fa pública.

Molins de Rei, 10 de juliol de 2020.

L’ALCALDE,

Xavi Paz Penche

Compartir:
Buy now