Ajuts, subvencions i finançament

Ajuts per al foment de la contractació de persones desocupades per treballar a la campanya agrària a Catalunya que promou el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya

Disponible fins el dia 31/10/2023

RESOLUCIÓ EMT/1513/2023, de 24 d’abril, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2023 en relació amb les actuacions del programa d’ajuts per al foment de la contractació de persones desocupades per treballar a la campanya agrària a Catalunya que promou el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC – AJUTS AGRÀRIA) (ref. BDNS 692014). (gencat.cat)

 

Actuacions subvencionables: D’acord amb la base 5.1 de l’Ordre EMT/185/2021, de 27 de setembre, els ajuts objecte d’aquesta Ordre es destinen a subvencionar d’un mínim d’1 setmana a un màxim de 4 setmanes senceres de contracte laboral en l’àmbit de les campanyes agràries.

Persones beneficiaries: Les persones o entitats beneficiàries de les subvencions que preveu aquesta Resolució són les que recull la base 3 de l’annex 1 de l’Ordre EMT/185/2021, de 27 de setembre, que tot seguit es detallen: persones físiques o jurídiques, les agrupacions de persones físiques o jurídiques privades sense personalitat jurídica i les comunitats de béns amb capacitat per subscriure, com empresàries, un contracte de treball, constituïdes legalment i amb establiment operatiu a Catalunya dins del marc de la campanya agrària.

Les entitats beneficiaries han de tenir un màxim de deu persones treballadores prèviament a la contractació de la persona destinatària.

Quantia: D’acord amb el que preveu la base 8 de l’annex 1 de l’Ordre EMT/185/2021, de 27 de setembre, la quantia del mòdul econòmic és de 90 euros per setmana de contracte, amb un màxim de 4 setmanes subvencionables per contracte.

Sol·licituds i termini de presentació: El termini de presentació de sol·licituds comença a les 9.00 hores del dia hàbil posterior a la data de publicació d’aquesta Resolució, i finalitza a les 15.00 hores del 31 d’octubre de 2023.

Bases: ORDRE EMT/185/2021, de 27 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió d’ajuts per al foment de la contractació de persones desocupades per treballar a la campanya agrària a Catalunya que promou el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC – ajuts agrària). (gencat.cat)

Compartir:
Buy now