Ajuts, subvencions i finançament

Ajuts extraordinaris directes de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19


L’objecte d’aquesta Ordre és obrir el tràmit d’inscripció prèvia per als ajuts extraordinaris directes en resposta a la pandèmia de la COVID-19, adreçats a treballadors i treballadores autònoms (empresaris i professionals) i empreses no financeres per al suport a la solvència i reducció de l’endeutament del sector privat.

Cal presentar el formulari d’inscripció prèvia dins del termini. Aquest formulari produeix els efectes de sol·licitud de l’ajut.

Els requisits de les persones interessades que poden efectuar la inscripció prèvia són:

  • Empresaris o professionals i les empreses que realitzin alguna de les activitats econòmiques incloses en la Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques (CNAE) que es troben en el llistat de l’ordre per la qual s’obre el tràmit d’inscripció prèvia, i que continuïn en l’exercici de l’activitat i que el volum d’operacions anual de les quals, declarat o comprovat per l’Administració, en l’impost sobre el valor afegit o un altre tribut indirecte equivalent del 2020, hagi experimentat un descens de més d’un 30% respecte al 2019.
  • Que apliquin el règim d’estimació objectiva(mòduls) en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF).
  • Que siguin grups consolidats que tributin en l’Impost sobre Societats en el règim de tributació consolidada i acreditin un descens de l’activitat del grup de més del 30% en el 2020 respecte el 2019.

 El termini per efectuar la inscripció prèvia comença avui dia 12 de novembre de 2021 i fins el dia 19 de novembre de 2021 a les 14.00 hores.

 En aquest enllaç, trobareu el detall de l’ORDRE ECO/209/2021, de 9 de novembre, i del procediment d’inscripció prèvia.

Compartir:
Buy now