Ajuts, subvencions i finançament

Ajuts a actuacions d’enfortiment industrial del sector agroalimentari, en el marc del PERTE Agroalimentari

Disponible fins el dia 31/12/2022

El Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme ha publicat les bases reguladores dels ajuts, en règim de concurrència competitiva, a actuacions d’enfortiment industrial del sector agroalimentari dins del Projecte Estratègic per a la Recuperació i Transformació Econòmica per a la modernització i diversificació del sector agroalimentari (PERTE Agroalimentari).

Aquests ajuts s’emmarquen en la inversió 2 del component 12 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència que fa referència al “Programa d’impuls de la Competitivitat i Sostenibilitat Industrial”.

Actuacions subvencionables

Aquesta línia d’ajuts està destinada a donar suport a projectes tractors integrats per projectes primaris estructurats al voltant de tres blocs que reflecteixen els aspectes més importants amb vista al futur desenvolupament de la indústria agroalimentària: competitivitat, sostenibilitat i traçabilitat i seguretat alimentària.

Actuacions previstes al bloc de competitivitat:

Dins d’aquest bloc, les entitats que integren l’agrupació han de portar a terme actuacions a nivell individual, així com en cooperació. Les mateixes es classifiquen en actuacions de caràcter voluntari i actuacions de caràcter obligatori.

 1. Les actuacions individuals que es contemplen per a aquest bloc i que, de forma obligatòria, han de ser portades a terme per, almenys, alguna de les entitats que integren l’agrupació són:
 • Automatització de processos.
 • Sensorització de processos i presa i tractament massiu de dades.
 1. Les actuacions individuals que es contemplen per a aquest bloc i que, de forma voluntària, han de ser executades per, almenys, alguna de les entitats que integren l’agrupació, en cas de considerar-se són:
 • Introducció de robòtica.
 • Implantació de sistemes de visió artificial en els processos productius.
 • Innovació en la gestió d’aprovisionaments i la logística interna de la empresa.
 • Implantació de solucions d’intel·ligència artificial i simulació de processos.
 1. L’actuació en cooperació que es contempla per a aquest bloc, i que de manera obligatòria s’ha de dur a terme garantint la participació d’almenys dues de les entitats que integren l’agrupació és:
 • Integració a través de la digitalització per a la millora en l’eficiència dels processos.
 1. Les actuacions en cooperació que es contemplen per a aquest bloc, de forma voluntària, que han de ser executades garantint la participació d’almenys dues de les entitats que integren l’agrupació, en cas que es considerin, són:
 • Disseny de mecanismes de presa de decisió conjunta basats en digitalització.
 • Optimització del manteniment al llarg de la cadena de valor d’un producte.

Actuacions previstes al bloc de sostenibilitat:

Dins d’aquest bloc, les entitats que integren l’agrupació han de portar a terme actuacions a nivell individual, així com en cooperació. Les mateixes es classifiquen en actuacions de caràcter voluntari i actuacions de caràcter obligatori.

 1. Les actuacions individuals que es contemplen per a aquest bloc i que, de forma obligatòria, han de ser portades a terme per, almenys, alguna de les entitats que integren l’agrupació són:
 • Actuacions d’estalvi energètic en planta.
 • Reducció dels consums de recursos.
 1. Les actuacions individuals que es contemplen, de forma voluntària, per a aquest bloc, i que han de ser executades per, almenys, alguna de les entitats que integren l’agrupació, en cas de considerar-se són:
 • Implantació d’instal·lacions d’energia renovable i autoconsum.
 • Posada en marxa de sistemes d’aprovisionament sostenible.
 • Introducció de sistemes de reutilització i depuració d’aigua.
 • En processos d’envasament, introducció de nous materials i dissenys.
 1. Les actuacions en cooperació que es contemplen per a aquest bloc, de forma obligatòria, que han de ser portades a terme garantint la participació d’almenys dues de les entitats que integren l’agrupació són:
 • Gestió ambiental conjunta.
 • Adopció de compromisos globals de reducció d’empremta ambiental d’un producte.
 1. L’actuació en cooperació que es preveu per a aquest bloc, de forma voluntària, que ha de ser portada a terme garantint la participació d’almenys dues de les entitats que integren l’agrupació, en cas que es considerin, és:
 • Propostes per dissenyar el cicle de vida integral d’un producte.

Actuacions previstes per al bloc de traçabilitat i seguretat alimentària:

Aquest bloc s’ha d’incloure obligatòriament al projecte tractor, i al mateix es preveu una única actuació que haurà de ser portada a terme en cooperació amb la participació de totes les entitats que integrin l’agrupació. L’actuació comprèn l’elaboració i l’execució d’un pla integral de traçabilitat i seguretat alimentària (PITSA).

Línies d’actuació

Dins d’un projecte tractor, seran susceptibles d’ajut els projectes primaris que desenvolupin les actuacions definides als punts comentats anteriorment i sempre que s’englobin en alguna de les línies següents:

 1. Línia de recerca, desenvolupament i innovació: projectes de recerca industrial, desenvolupament experimental i projectes d’innovació en matèria d’organització i processos.
 2. Línia d’innovació en sostenibilitat i eficiència energètica: inversions amb caràcter innovador destinades a la protecció del medi ambient i inversions amb caràcter innovador en mesures d’estalvi energètic o energies renovables.

Beneficiaris

Podran acollir-se als ajuts establerts en aquesta ordre les agrupacions sense personalitat jurídica pròpia que hagin establert, abans de la presentació de la sol·licitud, un acord intern que reguli el funcionament de la mateixa.

Només podran ser membres de l’agrupació les societats mercantils privades, societats cooperatives i societats agràries de transformació (SAT) amb personalitat jurídica pròpia, legalment constituïdes a Espanya i degudament inscrites al registre corresponent, amb independència de la seva forma jurídica i la seva mida.

Addicionalment, les agrupacions hauran de reunir els requisits següents:

 • Estar organitzades al voltant del sector de la indústria agroalimentària amb una combinació, com a mínim, de sis entitats jurídiques diferenciades que no pertanyin al mateix grup empresarial.
 • Les entitats que formin part de l’agrupació hauran de formar part de la cadena d’elaboració, manipulació o transformació d’un o més productes agroalimentaris.
 • D’entre les sis entitats que com a mínim han de conformar l’agrupació, almenys una serà una gran empresa, i a més haurà d’estar integrada per un mínim de 4 PIMES. Alternativament, també seran vàlides aquelles agrupacions constituïdes únicament per PIMES sempre que dues siguin mitjanes empreses.
 • Hauran de tenir implantació en un àmbit geogràfic que abasti almenys a dues comunitats autònomes.

Totes les entitats membres de l’agrupació tindran la condició de beneficiaris i seran solidàriament responsables en proporció a les seves respectives participacions. A l’Acord d’Agrupació, totes les entitats integrants de la mateixa tindran el rol de promotor industrial. Addicionalment, un dels promotors industrials ostentarà la figura d’interlocutor amb l’administració.

Seran finançables les inversions i despeses realitzades des de l’endemà de la presentació de la sol·licitud i fins al 30 de juny de 2025.

Quantia

Els límits i les intensitats màximes d’ajut a concedir es calcularan per a cada projecte primari i entitat beneficiària. Per a cada projecte primari i beneficiari el finançament total a concedir (préstec nominal més subvenció) serà com a màxim del 80% del pressupost finançable.

La intensitat màxima de l’ajut en forma de préstec depèn de la tipologia de projecte i d’entitat beneficiària i va del 15% en el cas de projectes d’innovació en matèria d’organització i processos portats a terme per grans empreses fins al 70% en el cas de projectes de recerca industrial desenvolupats per petites empreses o microempreses.

En tot cas els límits màxims d’ajut per a cada línia i tipologia d’actuació són els següents:

 • Per als projectes en els que predomini la recerca industrial, 20.000.000 euros per entitat i projecte primari. Si és un projecte Eureka o un projecte executat per una entitat comuna aquest límit serà de 40.000.000 euros.
 • Per als projectes en els que predomini el desenvolupament experimental, 15.000.000 euros per entitat i projecte primari. Si és un projecte Eureka o un projecte executat per una entitat comuna aquest límit serà de 30.000.000 euros.
 • Per als projectes d’innovació en matèria d’organització i processos, 7.500.000 euros per entitat i projecte primari.
 • Per als projectes de protecció del medi ambient, 15.000.000 euros per entitat i projecte primari.
 • Per als projectes d’eficiència energètica, 15.000.000 euros per entitat i projecte primari.

Per a cada projecte tractor, un mínim del 30% de l’ajut total haurà de beneficiar a les PIMES.

L’aplicació pressupostària total destinada al finançament d’aquests ajuts s’establirà a la corresponent convocatòria per a l’any 2022.

Termini

El termini de presentació de sol·licituds s’establirà a la corresponent convocatòria.

Consulta els detalls d’aquesta convocatòria

Referència legal Bases reguladores BOE núm. 183 del 01-08-2022

Compartir:
Buy now