Ajuts, subvencions i finançament

Ajudes per al desenvolupament de plans d’implantació de solucions innovadores en el marc del Programa Pime Innova 2024, cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)


ANUNCI sobre convocatòria pública d’ajudes per al desenvolupament de plans d’implantació de solucions innovadores en el marc del Programa Pime Innova 2024, cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea. (gencat.cat)

Objectiu: contribuir a la millora de la competitivitat de les Pimes de la demarcació cameral de la Cambra de Comerç de Barcelona, mitjançant la sostenibilitat, així com reactivar l’economia en base a la sostenibilitat, posant en valor les seves repercussions econòmiques, socials i mediambientals.

El Programa es materialitza a través de les següents accions de suport directe:

  1. Diagnòstic Assistit en Sostenibilitat, que permetrà a la Pime analitzar el seu nivell de desenvolupament sostenible i les seves possibilitats de millora mitjançant l’ estudi de la seva petjada de carboni, de l’ ús eficient de l’ energia, del desenvolupament del model d’ economia circular, i de la implementació dels ODS.
  2. Ajuts econòmics per a la implantació de les solucions i millores detectades que es detallaran en el Pla Personalitzat d’ Implantació que tindrà en compte les característiques i el sector d’ activitat de l’ empresa. Aquest Pla recollirà els projectes a implantar, els conceptes i costos elegibles, així com els terminis d’ execució i justificació de la inversió realitzada.

Els requisits per ser beneficiari del Programa són:

(…)

  • Estar donada d’ alta en el Cens de l’ Impost d’ Activitats Econòmiques en l’ activitat objecte de subvenció abans de l’ 1 de gener de 2022.(…)
  • Tenir una xifra de negoci mínima de 100.000 € en l’ última anualitat.

(…)

El termini per a la presentació de sol·licituds: transcorreguts 5 dies hàbils des de l’ endemà de la publicació de l’ extracte d’ aquesta Convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i fins a les 12:00h del dia 23 de maig de 2024, si bé el termini es podrà escurçar en s’ esgota el pressupost.

La quantia màxima d’ajuda per empresa serà de 2.996,00€, essent el pressupost màxim elegible de 7.490,00€ (7.000,00€ des cost directe + 7% de costos indirectes associats), que serà prefinançat en la seva totalitat per l’empresa beneficiària i cofinançat per FEDER al 40%.

 

Compartir:
Buy now