Ajuts, subvencions i finançament

Ajudes per al desenvolupament de plans d’implantació de solucions innovadores basades en tecnologia blockchain


Objecte:

Concessió d’ajudes per al desenvolupament Plans d’implantació de solucions basades en tecnologia blockchain, que inclouen dues fases seqüencials i progressives: Fase d’Assessorament – Diagnòstic (gratuït) i Fase d’Implantació (subvencionada en un 50%).

Quantia:

La quantia de les ajudes econòmiques a atorgar amb càrrec d’aquesta convocatòria és de 210.000 €, sent el pressupost màxim triat per empresa de 7.000 €, que serà prefinançat totalment per l’empresa beneficiaria i cofinançat per FEDER al 50%, per la qual cosa la quantia màxima d’ajuda per empresa serà de 3.500 €

(…)

Termini:

El termini per la presentació de sol·licituds s’obre una vegada transcorreguts 5 dies hàbils des de l’endemà a la publicació de l’extracte d’aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya a les 12:00 h, i fins a les 12:00 h del dia 15 de setembre de 2022, si bé en el termini podrà acurçar-se en cas d’esgotar-se el pressupost.

 

Compartir:
Buy now