Mobilitat i transport

Informació sobre temes que afecten a la mobilitat i al transport

MOBILITAT I TRANSPORT

En aquest apartat trobareu informació sobre temes que afecten a la mobilitat i al transport.

Normativa Autonòmica

– Orde INT/550/2020, de 21 de juny, per la qual es prorroguen els controls a les fronteres interiors amb Portugal temporalment restablerts amb motiu de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.
– Orde INT/551/2020, de 21 de juny, per la qual es prorroguen els criteris per a l’aplicació d’una restricció temporal de viatges no imprescindibles des de tercers països a la Unió Europea i països associats Schengen per raons d’ordre públic i salut pública amb motiu de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.
– Resolució INT/1463/2020, de 18 de juny, per la qual es deixa sense efecte l’aixecament excepcional de determinades restriccions a la circulació establertes a la Resolució INT/383/2020, de 13 de febrer, per la qual s’estableixen les restriccions a la circulació durant l’any 2020.
– Resolució INT/1336/2020, de 9 de juny, per la qual es deixa sense efecte l’aixecament excepcional de determinades restriccions a la circulació que estableix la Resolució INT/383/2020, de 13 de febrer, per la qual s’estableixen les restriccions a la circulació durant l’any 2020.
– Ordre SND/493/2020, de 3 de juny, per la qual es modifica l’Ordre TMA/279/2020, de 24 de març, per la qual s’estableixen mesures en matèria de transport d’animals.
– Ordre TMA/444/2020, de 25 de maig, per la qual s’amplia la relació de punts d’entrada designats amb capacitat d’atenció a emergències de salut pública d’importància internacional.
– Ordre TMA/424/2020, de 20 de maig, per la qual es modifiquen l’Ordre TMA/384/2020, de 3 de maig, per la qual es dicten instruccions sobre la utilització de màscares en els diferents mitjans de transport i es fixen requisits per a garantir una mobilitat segura de conformitat amb el pla per a la transició cap a una nova normalitat; i l’Ordre TMA/419/2020, de 18 de maig, per la qual s’actualitzen les mesures en matèria d’ordenació general de la navegació marítima adoptades durant l’estat d’alarma per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 al procés de desescalada.
– Decret Llei 8/2020, de 24 de març, de modificació parcial del Decret llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica, i d’adopció d’altres mesures complementàries.
– Resolució SLT/768/2020, de 24 de març, per la qual s’adopten mesures complementàries en matèria de taxi, lloguer de vehicles amb conductor, altres formes de mobilitat, transport de mercaderies i logística per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2.
– Decret Llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica.
– Resum decret Llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica.
– Resolució INT/738/2020, de 13 de març, per la qual s’aixequen excepcionalment determinades restriccions a la circulació establertes en la Resolució INT/383/2020, de 13 de febrer, per la qual s’estableixen les restriccions a la circulació durant l’any 2020
– Més informació àmbit mobilitat

Normativa Estatal

– Ordre SND/292/2021, de 26 de març, per la qual s’estableixen mesures de control sanitari a les persones procedents de França que arriben a Espanya per via terrestre.
– Orde INT/294/2021, de 26 de març, per la qual es prorroga l’Orde INT/657/2020, de 17 de juliol, per la qual es modifiquen els criteris per a l’aplicació d’una restricció temporal de viatges no imprescindibles des de tercers països a la Unió Europea i països associats Schengen per raons d’ordre públic i salut pública amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, i es deixa sense efecte l’Orde INT/1236/2020, de 22 de desembre, per la qual s’estableixen criteris per a la restricció temporal de l’accés per via terrestre a l’espai Schengen a través del lloc de control de persones amb el territori de Gibraltar per raons de salut pública amb motiu de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.
– Resolució de 20 de novembre de 2020, de la Direcció de l’Agència Estatal de Seguretat Aèria, per la qual s’actualitzen les Directrius operatives per a la gestió de passatgers aeris i personal d’aviació en relació amb la pandèmia COVID-19.
– Resolució de 9 de desembre de 2020, de la Direcció General de Salut Pública, per la qual s’especifiquen les modalitats de Proves Diagnòstiques d’Infecció Activa per SARS-CoV-2 en relació amb els controls sanitaris a realitzar en els punts d’entrada d’Espanya.
– Orde INT/734/2020, de 30 de juliol, per la qual es modifica l’Orde INT/657/2020, de 17 de juliol, per la qual es modifiquen els criteris per a l’aplicació d’una restricció temporal de viatges no imprescindibles des de tercers països a la Unió Europea i països associats Schengen per raons d’ordre públic i salut pública amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.
– Resolució de 24 de juliol de 2020, de la direcció general de salut pública, qualitat i innovació, relativa als controls sanitaris a realitzar en els punts d’entrada d’espanya i es deroga la resolució de 29 de juny de 2020.
– Orde INT/595/2020, de 2 de juliol, per la qual es modifiquen els criteris per a l’aplicació d’una restricció temporal de viatges no imprescindibles des de tercers països a la Unió Europea i països associats Schengen per raons d’ordre públic i salut pública amb motiu de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.
– Resolució de 29 de juny de 2020, de la Direcció General de Salut Pública, Qualitat i Innovació, relativa als controls sanitaris a realitzar en els punts d’entrada d’Espanya.
– Orde INT/578/2020, de 29 de juny, per la qual es modifiquen els criteris per a l’aplicació d’una restricció temporal de viatges no imprescindibles des de tercers països a la Unió Europea i països associats Schengen per raons d’ordre públic i salut pública amb motiu de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.
– Ordre ICT/534/2020, de 16 de juny, per la qual s’amplia l’annex de l’Ordre SND/518/2020, d’11 de juny, per la qual es regula l’autorització d’un programa pilot d’obertura de corredors turístics segurs en la Comunitat Autònoma d’Illes Balears mitjançant l’aixecament parcial dels controls temporals a les fronteres interiors establerts amb motiu de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.
– Ordre PCM/531/2020, de 16 de juny, per la qual es publica l’Acord del Consell de Ministres de 16 de juny de 2020, pel qual s’estableixen els ports i aeroports espanyols designats com a “Punts d’Entrada amb capacitat d’atenció a Emergències de Salut Pública d’Importància Internacional”, segons el que s’estableix en el Reglament Sanitari Internacional (RSI-2005), per a fer front a la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.
– Ordre SND/521/2020, de 13 de juny, per la qual es prorroguen els criteris per a l’aplicació d’una restricció temporal de viatges no imprescindibles des de tercers països a la Unió Europea i països associats Schengen per raons d’ordre públic i salut pública amb motiu de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.br/>– Reial decret llei 21/2020, de 9 de juny, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per a fer front a la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.br/>– Resolució de 8 de juny de 2020, de la Direcció General d’Aviació Civil, per la qual s’adeqüen els nivells de servei del transport aeri sotmès a obligacions de servei públic, per a adaptar-lo a l’evolució de la demanda en el procés de desescalada de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.
– Ordre TMA/410/2020, de 14 de maig, per la qual es limita l’entrada a Espanya a les aeronaus i vaixells de passatge a través dels punts d’entrada designats amb capacitat d’atenció a emergències de salut pública d’importància internacional.
– Orde INT/409/2020, de 14 de maig, per la qual es prorroguen els criteris per a l’aplicació d’una restricció temporal de viatges no imprescindibles des de tercers països a la Unió Europea i països associats Schengen per raons d’ordre públic i salut pública amb motiu de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.
– Ordre SND/403/2020, d’11 maig, sobre les condicions de quarantena a les quals han de sotmetre’s les persones procedents d’altres països a la seva arribada a Espanya, durant la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.
– Orde INT/401/2020, d’11 de maig, per la qual es restableixen temporalment els controls a les fronteres interiors aèries i marítimes, amb motiu de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.
– Ordre TMA/400/2020, de 9 de maig, per la qual s’estableixen les condicions a aplicar en la fase I de la desescalada en matèria de mobilitat i es fixen altres requisits per a garantir una mobilitat segura.
– Resolució de 8 de maig de 2020, de la Direcció de l’Agència Estatal de Seguretat Aèria, per la qual s’emet exempció, de conformitat amb el que s’estableix en l’article 71 del Reglament (UE) 2018/1139, per a l’extensió dels períodes de validesa de les verificacions de línia i dels entrenaments periòdics de gestió de recursos de cabina de les tripulacions de vol dels operadors de transport aeri comercial, en relació amb la situació creada per la crisi global del coronavirus COVID-19.
– Ordre TMA/384/2020, de 3 de maig, per la qual es dicten instruccions sobre la utilització de màscares en els diferents mitjans de transport i es fixen requisits per a garantir una mobilitat segura de conformitat amb el pla per a la transició cap a una nova normalitat.
– Reial decret 492/2020, de 24 d’abril, pel qual es prorroga l’estat d’alarma declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.
– Ordre INT/368/2020, de 24 d’abril, per la qual es prorroguen els controls a les fronteres interiors terrestres restablerts amb motiu de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.
– Orde INT/356/2020, de 20 d’abril, per la qual es prorroguen els criteris per a l’aplicació d’una restricció temporal de viatges no imprescindibles des de tercers països a la Unió Europea i països associats Schengen per raons d’ordre públic i salut pública amb motiu de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.
– Resolució de 14 d’abril de 2020, de la Direcció General de Transport Terrestre, complementària de la Resolució de 2 d’abril de 2020, per la qual es dicten instruccions per a la distribució de les màscares en l’àmbit del transport terrestre.
– Resolució de 14 d’abril de 2020, de la Direcció General de Transport Terrestre, per la qual s’exceptua temporalment el compliment de les normes de temps de conducció i descans en els transports de mercaderies
– Orde INT/335/2020, de 10 d’abril, per la qual es prorroguen els controls a les fronteres interiors terrestres restablerts amb motiu de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.
– Acord Multilateral M324 en virtut de la secció 1.5.1 de l’Acord europeu sobre transport internacional de mercaderies perilloses per carretera (ADR) relatiu als certificats de formació dels conductors de conformitat amb el punt 8.2.2.8.2 del ADR i els certificats de consellers de seguretat de conformitat amb el punt 1.8.3.7 del ADR, fet a Madrid el 23 de març de 2020.
– Acord Multilateral M325 en virtut de la secció 1.5.1 de l’Acord europeu sobre transport internacional de mercaderies perilloses per carretera (ADR), relatiu a inspeccions periòdiques o intermèdies de cisternes de conformitat amb els apartats 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.3.4.6, 6.8.3.4.12, 6.9.5.2 i 6.10.4 del ADR, i els certificats d’aprovació per a vehicles de conformitat amb l’apartat 9.1.3.4 del ADR, fet a Madrid el 23 de març de 2020.
– Ordre TMA/324/2020, de 6 d’abril, per la qual es dicten instruccions sobre la utilització de les targetes de tacògraf de conductor i empresa
– Reial decret llei 10/2020, de 29 de març, pel qual es regula un permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per compte d’altri que no prestin serveis essencials, amb la finalitat de reduir la mobilitat de la població en el context de la lluita contra el COVID-19.
– Ordre INT/284/2020, de 25 de març, per la qual es modifica l’Orde INT/262/2020, de 20 de març, per la qual es desenvolupa el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, en matèria de trànsit i circulació de vehicles a motor.
– Ordre INT/283/2020, de 25 de març, per la qual es prorroguen els controls a les fronteres interiors terrestres restablerts amb motiu de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.
– Ordre TMA / 278/2020, de 24 de març, per la qual s’estableixen certes condicions als serveis de mobilitat, amb vista a la protecció de persones, béns i llocs.
– Ordre TMA/273/2020, de 23 de març, per la qual es dicten instruccions sobre reducció dels serveis de transport de viatgers.
– Ordre INT/270/2020, de 21 de març, per la qual s’estableixen criteris per a l’aplicació d’una restricció temporal de viatges no imprescindibles des de tercers països a la Unió Europea i països associats Schengen per raons d’ordre públic i salut pública amb motiu de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.
– Ordre INT/262/2020, de 20 de març, per la qual es desenvolupa el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, en matèria de trànsit i circulació de vehicles a motor.
– Ref.: Obertura de tallers de reparació de vehicles durant la situació d’estat d’alarma acordada pel reial decret 463/2020, modificat per reial decret 465/2020.
– Més informació

Enllaços d’interès
– Mapa interactiu: L’estat del transport a tot el món en temps de crisi sanitària (ACCIÓ)
– Servei de contacte d’empreses de transports per a ens locals i empreses comercials (Generalitat)

Buy now