Ajuts, subvencions i finançament

Subvencions a projectes de recerca industrial i desenvolupament experimental en l’àmbit del canvi climàtic

Disponible fins el dia 29/09/2022

Subvencions a projectes de recerca industrial i desenvolupament experimental en l’àmbit del canvi climàtic: RESOLUCIÓ EMT/1836/2022, de 9 de juny, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2022 de la línia de subvencions a projectes de recerca industrial i desenvolupament experimental en l’àmbit del canvi climàtic (ref. BDNS 633138). (gencat.cat)

Objecte: Línia de subvencions a projectes d’R+D liderats per una empresa catalana, que tinguin com a objecte el progrés de la tecnologia en l’àmbit del canvi climàtic:

– Línia 1: Ajuts a projectes d’R+D liderats per empreses catalanes de 250 treballadors o més

– Línia 2: Ajuts a projectes d’R+D liderats per empreses catalanes de menys de 250 treballadors

Beneficiàries:

  1. a) Les empreses que tinguin establiment operatiu a Catalunya i com a mínim dos anys de vida a data de la sol·licitud de l’ajut. Com a data de constitució de l’empresa, es considerarà la data d’inscripció de l’empresa al Registre Mercantil o registre anàleg.

Als efectes d’aquestes bases s’entén com a empresa aquella entitat que estigui constituïda segons alguna de les formes jurídiques següents: societat de responsabilitat limitada, societat anònima, societat laboral i societat cooperativa.

(…)

  1. b) Els desenvolupadors de tecnologia que tinguin una acreditació vigent TECNIO de conformitat amb la Resolució EMC/3304/2019, de 29 de novembre (DOGC núm. 8019 de 9.12.2019),que apareixen a la pàgina web d’ACCIÓ (https://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/processos-acreditacio/tecnio/) i que participen en els projectes cooperant amb l’empresa o les empreses tal i com s’estableix a la base 4.

La quantitat màxima destinada a la línia d’ajuts és de 2.500.00,00 euros, aplicats de la següent manera:

– 1.000.000,00 € per a projectes d’R+D liderats per empreses catalanes de 250 treballadors o més (definits a l’apartat a) de la base 4.1 de l’annex 1 de las bases reguladores).

– 1.500.000,00 € per a projectes d’R+D liderats per empreses catalanes de menys de 250 treballadors (definits a l’apartat b) de la base 4.1 de l’annex 1 de les bases reguladores).

Termini: El termini de presentació de sol·licituds anirà des de les 09:00 hores de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució al DOGC fins a les 14:00 hores del dia 29 de setembre de 2022.

Compartir:
Buy now