Ajuts, subvencions i finançament

Bases reguladores per a la concessió dels ajuts del Programa de Missions Internacionals


L’objecte d’aquestes bases és regular l’atorgament dels ajuts del Programa de Missions Internacionals.

Poden ser beneficiàries d’aquest programa, com a organitzadores o coorganitzadores, les associacions empresarials, els col·legis professionals, les organitzacions patronals i les fundacions representatives de col·lectius empresarials l’activitat de les quals es desenvolupi totalment o parcialment a Catalunya i estigui relacionada amb la internacionalització, i, com a participants en la missió, les empreses amb ànim de lucre i domicili social a Catalunya i les fundacions representatives de col·lectius empresarials que tinguin dins dels seus objectius la promoció internacional de les empreses i l’activitat de les quals es desenvolupi totalment o parcialment a Catalunya i estigui relacionada amb la internacionalització.

Les empreses poden ser industrials o de serveis, sempre que vulguin prospectar un mercat per a incrementar el seu negoci internacional.

En el cas d’empreses de serveis que representin d’altres empreses, la sol·licitud s’ha de formalitzar i s’ha de concedir en benefici de l’empresa representada.

Les empreses comercials només podran ser beneficiàries en aquells casos en què assumeixin la tasca comercial d’empreses industrials o de serveis formant part del mateix grup empresarial. En aquests casos s’haurà de justificar, mitjançant l’aportació de les escriptures de constitució, una vinculació en el capital de les empreses industrials o de serveis del grup d’un mínim del 25%.

El termini de presentació de sol·licituds és fins el dia 29 de gener de 2015.

Compartir:
Buy now